آرشیف

2014-12-20

پوهندوی دکتورشفیق الله انوری

جنگ در افغانستان برنده نیست

اوبامارئیس جمهور اضلاع متحدۀ امریکاازسیاست ناموفق کشورش درقبال افغانستان اعتراف نموده وراه بحث ومذاکره راروی حل مسئلۀ جنگ درین کشور باتعدادی ا زسران طالبان میانه روومتعدل  که باگروه تروریستی القاعده ارتباط نداشته ، بازنموده است . این تکتیک رااوباما ازجنگ عراق که توسط  قوماندان اعلی قوای نظامی اضلاع متحدۀامریکا بنام داوید پیتروس (David Petraeus)  گروه قیام کننده گان سنی درپای میزمذاکره کشانیده شدند، استفاده نموده وعلاوه نمودکه حتی امکانات مشابهی آن درافغانستان وپاکستان نیزوجوددارد . امااین بایدگفته شود که شرایط کشورعراق باافغانستان کاملا تفاوت داردوهیچ قابل مقایسه نیست . برعلاوۀ اظهارات بارک اوباما،قرارراپورنشرشده درروزنامۀ تیلگراف قوماندان اسبق واحدهای نظامی مخصوص برتانیوی درافغانستان بنام سیبستیان مورلی (Sebastian Morley) استعمال  قوای نظامی بین المللی درهندوکش رانیزبیهوده دانسته است .
اکنون طالبان نیزدوباره پیشنهادمذاکره ر اازطرف اوباما ردنمودندوانراسطحی وغیرمنطقی دانستند. آنهاتاکیدمینمایندکه طالبان باهم متحدبوده ودارای یک رهبر، یک هدف و یک سیاست میباشند. درینمورد یکی ازخبرنگاران طالبان چنین اظهارنموده است " من نمیدانم که طرف مقابل چراازطالبان میانه روومتعدل نام برده واین چه معنی دارد . اگراین پیشنهادآنهایرادربرمیگیردکه درخانه نشسته وجنگ نمیکنندپس این مذاکره باانهابی مفهوم است . یگانه راه ختم جنگ خارج شدن قوتهای خارجی ازافغانستان میباشد.
 رویهمرفته وضع امنیتی افغانستان درسالهای گذشته  وخیمترگردیده ونیروهای طالبان به عملیات جنگی شان شدت بخشیده و بسیاری ازمناطق جنوب کشور راتحت سلطۀ شان درآورده اند . درسال پیشترمقایسه به سال   ٢٠٠٧   واقعات تلفات به نسبت شدت جنگ دردهات وقصبات  درحدود یک برسوم حصه بلندرفته که درینصورت به تعداد٢١٠٠نفر اهالی ملکی کشته شدندواین عدددرمقایسه باسالهای گذشته بیشتراز  ٤٠  فيصدرانشان میدهد . قرارراپورواحصائیۀ ملل متحدبرای٥٥ فيصداين قربانيان نيروهای طالبان و٣٩ فیصدقطعات نظامی خارجی وافغانی مسؤل اند. دراثرتشدیدیافتن جنگ تلفات قابل ملاحظۀ مردم ملکی وتخریب سراسری قریه جات وقصبات بمیان آمده که درینصورت مردم ازدولت ناراض گردیده وبانیروهای مقاومت همبستگی شان رااعلان میدارند.
 تقریبآ هفت هفته بعدازگرفتن قدرت قرارتعهدشعار انتخابات  وی بنام  " تغیر "  به ضدآن عمل نموده و به     عو ض اینکه کمک های انکشافی زیادترومؤثرترنماید، ارسال ١٧٠٠٠فردنظامی مسلح بامصارف ٦٠ ميليون دولرفی روز رادستور صادرنمودتا به اصطلاح وضع وخامت بارراتحت قبضۀ شان قراردهند وبصورت اشکاراامنیت انتخابات برج اگست راتأمین نمایند  . همچنان درموردارسال ١٣٠٠٠عساکرديگرنیز درمراحل بعدی تصمیم خواهندگرفت  . بصورت مجموعی تعدادعساکرامریکائی باارسال ١٧٠٠٠ قوای نظامی به تعداد ٥٥٠٠٠ نفربلندبرده میشود. قرارمحاسبه به تعداد٣٢٠٠٠ عساکر موجوده ازديگرکشورهای پیمان ناتو نیزبه آن علاوه میگرددکه درینصورت امسال بطورکامل به یک لشکر صدهزارنفری رسیده میتواند. چنانچه این تعداد عساکرخارجی درسال ١٩٨٨ ميلادی برای آخرين بار قبل ازموفق نه شدن مداخلۀ قوای نظامی اتحادجماهیرشوری سوسیالیستی سابق نیز درافغانستان وجودداشت . جنرالان اضلاع متحدۀ امریکا وکشورهای ناتو درمحل مانندحکومت های افغانستان وکشورهای ناتوبلندبردن تعدادسربازان شان راتقاضامینمایند . اماتاریخ میآموزاندکه جنگ افغانستان ازطریق نظامی حل نمیشود : انگریزها درقرن ١٩با دومرتبه اشغال  و اتحادشوروی با پیاده نمودن ١٢٠٠٠٠سرباز موفق نگردیدندتا این کشورراتحت سلطۀ شان درآورند . تازمانیکه حاکمیت ملی افغانستان دوباره احیانگرددآرامی درین کشور تأمین  شده نمیتواند .  افغانستان ازنگاه مساحت دارای توپوگرافی متنوع میباشد. برای اشغال کامل این کشوردرصورت امکان  ٥٠٠٠٠٠سرباز ضرورت خواهدبود. لاکن این بمعنی صلح نی بلکه یک جنگ به سطح عالی ازنگاه زدوخورردهای نظامی بوده که تلفات بزرگ مرگ انسانی وادامۀ تخریب کشوررادربرمیداشته باشد .   چنین معلوم میشودکه اوبامامیخواهداین کورس رایاازنگاه سردرگمی ویااینکه به نسبت باورداشتن واقعی به موفقیت نظامی مقابل قیام کننده گان ادامه دهد . درین قسمت باید بصورت  جدی برای وی توصیه گرددتابطورعمیق  راجع به مثال جنگ  ویتنام فکرکند. بدین ارتباط يک نمايندۀ پارلمان فرانسه بنام جين-لوئيز بيانکو( Jean-Louis Bianco) چنین اظهارداشته است  : "  خطرآن میرودکه ماخودرادریک جنگ ویتنام جدیدداخل سازیم  ." همچنان درداخل قوای نظامی ناتو نیز نارضایتی ها راجع به جنگ زیادگردیده است .  تنهادرطول مدت سه سال بعدازبه عهده گرفتن اقتدار قانونی د رسراسرافغانستان درخزان سال ٢٠٠٦ ميلادی تعدادعساکرخارجی دوچندگردید. درینجازیرسوال میرودکه ا زدیادقوای نظامی اضلاع متحدۀ امریکاوکشورهای پیمان ناتودرین سه سال اخیر چه چیزهای  رابمیان آورده است ؟ درحقیقت امر رکود فعالیتهای احیای مجددوبازسازی  ، امنیت کمتر ، تلفات بیشترمردمان ملکی ووسعت وشعله ورشدن جنگ درخاک پاکستان بوجودآمد . پایان دادن به مداخلۀ قوای نظامی کشورهای  پیمان ناتودرافغانستان خواست مردم این سرزمین است . به اساس یک پرسشنامۀ انتخابی ونمونوی اکثریت افغانهابه این نظراندکه بایدنیروهای نظامی خارجی کشورافغانستان را د ر ظرف دوسال ترک نمایند . این انتخاب نظربه واقعیتی پذیرفته میشود که نیروهای نظامی درگذشته قادرنبوده ودرآینده نیزقادرنخواهندشدتاپرابلم راحل نمایندزیراآنهاخودشان جزء پرابلم شمرده میشوند .  اگرازعقل وخردکارگرفته شودبایدبرای آن نرمش د رجلسۀ کشورهای پیمان ناتوکه قراراست درشروع برج اپریل آینده دایرمیگردد، نشان داده شود .
 بنابرین درافغانستان نیزازهیچنوع تغیر اثری احساس نمیگردد. درحقیقت رسانه های خبری غرب درموردتعهدات سیاست لیبرال طالبان ازطریق وزیرمالیۀ اسبق آنهابنام ملا معتصم  آغا جان راپورمیدهند. آنهاراجع به این راپور نمیدهندکه شخص موصوف عضو هیئت رهبری طالبان بوده وبصورت رسمی نمایندۀ ومذاکره کنندۀ سیاست خارجی آنها میباشد.
بهترین ویگانه راه قابل عبوربرای صلح افغاستان تشکیل یک حکومت انتخابی واقعی ا ست . تحت کنترول شدیدازطرف١١٨ بلاک کشورهای آزادکه از ٥٧  نفراعضای کنفرانس کشورهای اسلامی تشکیل یافته ،جنبش اتحادیۀ جهانی ، سازمان های صلح ، زنان ومحصلان ،بایدانتخابات برای تشکیل یک لویه جرگه به راه انداخته شودوازطریق این لویه جرگۀ انتخابی یک حکومت موقتی وکمیسون های برای تهیه وتدارک یک قانون اساسی مانندقوانین احزاب وانتخابات تعین گردد . یک حکومتی که ازطرف مردم انتخاب میگردد ، هراسی ازآن وجودنمیداشته باشد. درحالات نامناساب زمانی که برای مدت کوتاهی به نیروهای نظامی ضرورت میآفتددرینصورت بایدیک قوای  کمک صلح بین المللی خصوصآازکشورهای  اسلامی تشکیل گردد.
 
 


مأخذ :
1.Baraki, M. (2009) : Das Afghanistan-Verbrechen . Es gibt keine militärische Lösung.
am Hindukusch. Zeitschrift RotFuchs . 11. Jahrgang , Nr. 131 , Dezember  Seite, RF-
Extra .
2. LANGE , B . ( 2009) : Weiter in die Sackgasse . ND-Zeitung , Berlin-Ausgabe, 7./8. März.
3. OLAF , S . ( 2009) : Gemäßigte Taliban gesucht . ND-Zeitung , Berlin-Ausgabe, 11. März. 
4. Von CHRISTOPH , R.H. ( 2009) : Die islamische Welt wartet auf Obamas Wechsel .             
ND-Zeitung , Berlin-Ausgabe, 9. März .            
 


 
ش . انوری
برلین ، جرمنی ١٤ /٣/٢٠٠٩