آرشیف

2014-11-24

صالحه رشیدی

جنگ جنس ها

 

با باز نمودن سایت وزین تحکیم استقلال ملی ، ترفی و عدالت اجتماعی چشمم  به این عنوان در ناک ولی آشنا افتاد و علاقه زیاد تر به مطالعه مطلب احساس کردم و چنان عنوان ولوله بر انگیز بود که در دلم نفرت بیشتر به انسان پیدا شد ، نمی توانم همه احساسات درونی ام  را نسبت به انسان روی صفحه کاغذ بنویسم زیرا  انسان موجود غامض و پیچیده یست که مطالعه و درک آن مشکلتر از اصل جنسیت است . وقتی جنس مطرح میشود باز در برابر دو جنس از هم قرار می گیریم ، مطالعه هر دو پیچیده تر میشود منظورم نویسنده و ترتیب کننده مطلب نیست . ارقام و امار ذکر شده  به اثبات نو شته است نیم پیکر و یا نیم نفوس در هر کشور به نوعی مورد خشونت فرار دارد ، بلکه دردیست که در این جهان پهناور به یک حرف تبدیل شده ستم بر زن و خشونت در برابر زن ممکن به خاطر بر آورده شدن اهداف سیاسی به یک سیستم تبدیل شود و نقش سیاستمداران در ترویج این نوع حرف و عادات در جوامع عقب مانده و یا بهتر است بگویم کشور های جهان سوم مطابق روال هر کشور نظر به خصوصیات مذهبی  نفش بازی خواهند کرد .  اما هدف چه است باید مساله اساسی که  رکن و تشکیل خانواده است  باید بر مبنای منطق باشد و این فضای نیکو را که خواست هر زن و مرد عاقل است نباید تحت تاثیر گروه های مختلف هدفمند  سیاسی و مذهبی رفت ،بحث  راجع خشونت و آمار آن در کشور ها نمی کنم ، خشونت  ، خشونت است چه در افغانستان که کشور من است و یا سایر کشور ها باشد  ستم بر زن  حد و مرز و زمان ندارد زن در تمام جهان به عنوان جنس مورد خشونت قرار می گیرد نه به نام  کشور افغانستان ، هند ،  ایران، عراق  ، نوع خشونت نطر به فرهنگ هر کشور فرق می کند وفرهنگ هر کشور منشی  گیرنده نظام و سیستم مربوط است اگر نظام یک نظام تآمین کننده عدالت اجتماعی برای انسان باشد باز در همچو نظام زن و مرد ندارد هر دو مورد حمایت قرار میگیرند و منحیث شهروند از امتیازات شهروندی بهره مند میشوند . در زمان حاکمیت مجاهد و طالب جفای دور جهالت تکرار شده .   من درد هر زنی را از هر سر زمینی که باشد حس میکنم  زیرا خودم زاده جامعۀ استم که تا پودم را باتار عنعنه بسته اند .  از خانواده که محیط بسیار کوچک و آسیب پذیر است آغاز می کنم  و اولتر کی در بی باوری این کانون به انواع مختلف صدمه می زند ؟  و آعازگر خشونت در فضای خانواده کی است ؟ واضع است که مردان پیش قدم اند در ویرانی و بی باوری این کانون ،