آرشیف

2014-11-17

عزیزه عنایت

جنگ تبه کار!

گـرتــو اهل وطنی, جنگ تبه کـار بس است
خـانمان ســوختــن و آتــش بسیــار بس است

سعی کــن تــا نشوی دشمن ایـن خاک و طن
جوی خون سا ختنء کوچه و بازاربس است

تــابکی بــار صلاح حمــل کنی بــردوشت ؟
پیــروء دشمن ایــن میهن و اغیــاربس است

اهل کشورمکن افسروده ورنجوروپریش
غفلت از مردم بیچاره و نادار بس است

زهــر پــاشی تـو تــا چــند به دخت و طنت ؟
دشمنی بــا سعی و تعـلیم وطنــداربــس است

انــتحــاراســت تــرا پــیــشه و فـــرمــان ادو
چــاکــر اجنبی و دالــر و کــلـــدار بس است

وقـــت آن آمــده تــا خــادم مـیهــن بــا شـــی
دشت و صحرای وطن شوره وپرخاربس است

سخـــن دل ز(عـزیـزه) بشنــو سـعـی بـکــن
بهــر اولاد وطـــن اینهـمه آزار بــس اســت

24/6/2012 –
هالند