آرشیف

2014-12-20

پوهندوی دکتورشفیق الله انوری

جنگ باخته شده در افغانستان

تیودورفونتان نه تنهایک شاعرآلمانی نامورعصرخویش بود،بلکه اثارعلمی وی دربخش ادبیات جهان نیز شهرت جهانی  راکسب نمود . روی همرفته وی به صفت خبره واهل کارو شخصیت سرشناس درحل واقعات ،منازعات ورخدادهای بین المللی عصرخودنیزنقش فعال  رابازی میکرد . شاعرموصوف یک قصیدۀ حماسی ورزمی رادرارتباط با " تراژدی وفاجعۀ افغانستان " سروده ودرآن زوال وانقراض یک فرقه کشف نیروهای نظامی استعماری برطانیوی راکه تاسال ١٩١٩ میلادی ازطرف حکومت لندن ارسال وبمنظورشکست دادن مردم افغانستان ازآن استفاده میشد،توضیح نموده است  . این فاجعه ومصیبت درآنزمان آنقدرترسناک ووحشتناک بودکه با "  سیزده هزارفوج جنگی قطارراه آهن حرکت نمودوواپس یک نفرزنده ازافغانستان به خانه برگشت . " هنگام ترک نمودن افغانستان گارنیزیون های نظامی انگریزهابافامیل های شان ازطریق کوتل خیبرتوسط مبارزین قبائیلی به قتل رسیدند . آیاآنهااین قصیدۀ حماسی ورزمی معروف آن زمان رابخاطرنمی آورندوباوجودآن بازهم به بهانۀ ریشه کن کردن طالبان بطوراساسی وعمیق باانجام دادن عملیات های محاربوی  ثقیل توام باحامیان ونوکران حلقه بگوش افغانی شان درولایت هلمند  کشتاردسته جمعی مردمان ملکی معصوم و بیگناه رادامن میزنند . همچنان امریکایی هاوانگریزهابایددرینموردازروسهامیپرسیدندکه بعدازده سال مقاومت جنگ باوجودیک فوج اشغالگربیشتراز١٣٠٠٠٠ سرباز باشکست فضیح وفلاکتباری مواجه گردیدند. اینها اینچنین واقعات تلخ تاریخ رانادیده گرفتند . اکنون جامعۀ جهانی دررأس آن اضلاع متحدۀ امریکابصورت مشابهی به این حالت ناسزاوموهن مواجه است .
بارک اوبامابرندۀجایزۀ صلح نوبل پردۀ امیدواری رادریدوچهرۀ جنگجویانۀ خویش رانمایان ساخت . وی مانندسلف خویش جارج دبلیوبوش به بهانۀ کمک واستعانت مستعمره ساختن جدیدمردمان هیاتی راتوسط امریکانیزفراهم نمود . اماناگفته نبایدگذاشت که درحال حاضردرافغانستان بامقاومت شدیدمواجه بوده ودستان مداخله گرواستعمارگرآن درشعلۀ داغ میسوزد .
بتاریخ چهارم برج سیپتیمبرسال ٢٠٠٩ میلادی دراثر یک حملۀ هوایی نیروهای نظامی آلمان تعدادی ازساکنین دهکدۀ چاردرۀ ولایت کندز که درحال گرفتن تیل ازدوتانکربازداشت شده نفتی توسط طالبان بودندموردحمله قرارگرفته وبه خاک وخون کشانیده شدند. باانجام دادن این حملۀ بیرحمانۀ هوایی کشورجمهوری اتحادی آلمان فدرال جرم سنگینی رامتحمل گردید . اگراین چنین عمل خونریزی درسال ١٩٤٦ میلادی صورت میگرفت ،نه تنهادرکمیسیون های تحقیقاتی پارلمان درعقب درهای بسته ومسدودموردبحث قرارداده میشد  ،بلکه درمحکمه ودیوان عالی جنایتکاران جنگی نورنبرگ ( Nürnberg)  غوروبررسی میگردید. درینمورداکثریت قاطع سازمان های مترقی ونماینده گان احزاب چپی پارلمان  که برضدسیاست جنگ افروزی اند، مداخله وبمباردمان نیروهای نظامی آلمان راتحت رهبری سازمان ناتو بصورت قاطع محکوم نمودندوازموقف مشخص وواضح شان درمقابل نماینده گان احزاب راست ومحافظه کارپارلمان که درمحکوم ساختن این جنایت بشری سکوت اختیارکردند،اظهارضدیت نمودند. درینجا انسان به فکراین می افتدکه کشورآلمان درزمان حاکمیت هیلموت کوهل صدراعظم اسبق آلمان به ا شتراک مستقیم د رجنگ جرئت نمیکرد  . اماامروز این عمل یک حالت عادی رابخودگرفته است و برلین تقریبآ درتمامی کشورهای که جنگ جریان دارد،مداخله مینماید. این کشورهمپیمان ناتو بنابراعمال جنگی  دوباره خطرناک گردیده وبه طرفداری ازکشوراضلاع متحدۀ امریکاصلح وآزادی خلقهای جهان رانیزتهدیدمینماید .
سرزمین افغانستان مانندخمرۀ بدون کف ( ته) است . هرکشوریکه درینجامیجنگد،همیشه درموقف باخت قرارمیگیرد. این واقعیت راتاریخ باشهامت مردم غیور،شجاع وآذادمنش افغانستان بارهابه اثبات رسانیده که  خلقهای هندوکش هرگزدرتواریخ گذشته شکست رانپذیرفته اندودرآینده آنرانیزنخواهندپذیرفت . فارس ها ، انگریزهاوروسهادرتاریخ درخشان این سرزمین رادمردان به این واقعیتهاپی برده واینرافقط باتاروپودشان نیزاحساس نموده اند . با وجود این بازهم سازمان نظامی ناتوبه جنگ بدفرجام وبدون حسن عاقبت وموفقیت ادامه میدهد . درینموردسوالی مطرح میگرددکه چرا ؟ سرزمین افغانستان بین کشورهای ایران ،ترکمنسان ،ازبکستان ،تاجکستان وپاکستان موقعیت داشته وقسمتی از آن باکشورچین نیزسرحددارد. این کشوردارای ٦٥٥٠٠٠کیلومترمربع مساحت داشته ودارای بزرگترین اهمیت ستیراتیژیکی درمنطقه میباشد. همچنان پروژۀ پایپ-لین نفت وگازاضلاع متحدۀ امریکادرشمال این کشورتاساحل اقیانوس هندموردنظربوده است . افغانستان از ده هاسال به اینطرف بحیث کشورترانزیت موادسوخت فوسیلی بنابرموقعیت جغرافیایی اش بین ساحۀ نفتی ترکمنستان وگازدریای خزرواقیانوس هندتوجه جهان رابخودجلب نموده است . شروع اعمارپروژۀلولۀ نفت وگاز ترکمنستان – افغانستان – پاکستان که چندی قبل  پلانگذاری شده بود،بایدتاسال ٢٠٠٦ میلادی گازترکمنستان رابه کشورهای پاکستان وهندوستان انتقال میداد . این پروژه بنابردلایل ناامنی وعدم منابع تمویلی آن برای مدت غیرمعین به تعویق افتیدوحتی تاامروزنیزموردبحث قرارنمیگیرد .
علاوه برآن ماسکو قبل ازاضلاع متحده امریکادرسال ١٩٧٨ میلادی یک قرارداددوستی وهمکاری راباحکومت کابل عقدنمودودرپایان سال ١٩٧٩ میلادی بنابردرخواست کمونستهای آنوقت که رهبری حکومت رابدوش داشتند، نیروهای نظامی خویش راداخل قلمروی افغانستان نمود . درین زمان سازمان جاسوسی سی آی ای (CIA) اضلاع متحدۀ امریکانیزدرمقابل آنها تنظیم های مختلف مجاهدین راتحت قوماندۀ خویش به همکاری سازمان جاسوسی آی اس آی پاکستان بسیج نمود . این سازمان جاسوسی امریکاگروه های مختلف مجاهدین راازطریق دادن راکتهای ستنگر ودیگرسلاحهای ثقیلۀ عصری ومدرن جنگی مجهزساخت تاآنهادرمقابل نیروهای نظامی اتحادجماهیرشوروی سوسیالیستی اسبق ونیروهای اردوی ملی داخل افغانستان درسراسراین کشور برزمندوبدیوسیله انتقام شکست جنگ ویتنام  راازآنها بگیرند . برژنیف منشی عمومی حزب کمونست اتحادجماهیرشوروی سوسیالیستی اسبق مطابق درخواست  حکومت آنوقت کابل تصمیم اتخاذنمودونیروهای نظامی کشورش راباوجوداینکه خالی ازخطرنبود،درخاک افغانستان پیاده نمود . بعدازطی مدت ده سال جنگ ناکام ومغلوب نیروهای رزمی اتحاد شوروی اسبق ازاین کشور جنگ زده وویران شده خارج شدند . درسال ١٩٩٢میلادی حکومت  شادروان دکتورنجیب الله درکابل سقوط داده شدودرمراحل بعدی بزودی دراثرجنگهای ذات البینی مجاهدین  اعمال زشت تروریستی واختناق ازطرف نیروهای ضدنهضت بشری درجامعۀ افغانی غبظ شد تااینکه وی درسالهای بعدی به شکل وحشی وحیوانی ،دورازکرامت انسانی باعدم رعایت ونقض صریح حقوق بشراعدام گردیدوکشورافغانستان دردام نوکران وچاکران حلقه بگوش کشورهای چپاولگروغاصب افتید . دربرج سیپتیمبر سال ٢٠٠١ میلادی بعدازیک ضربۀ مشکوک ومردودبالای مرکزتجارتی جهان درنیویارک کشوراضلاع متحدۀ امریکابالای ا ین کشور ویران شده ازاثرجنگهای داخلی حمله نمود وبه حاکمیت طالبان خاتمه بخشید. مدت چندی ملیشه های طالبان عقب نشینی کرده ودرضمن نیروهای رزمی شانرابسیج ساختندوبه یک مقاومت نیرومندمبدل گردیدندکه حتی امروزدرمقابل نیروهای جامعۀ جهانی مقاومت شدیدی راازخودنشان میدهند . گرچه ازنگاه ایدیالوژی انها درقرون وسطی قراردارنداماامروزجنگجویان شان خودرابه صفت میهن پرستان واقعی افغانی تبارزمیدهند ودرمقابل مداخله گران ضربات سنگینی راواردمینمایند. نیروهای جامعۀ جهانی هنوزهم به جنگ باخته شدۀ شان ادامه  داده وآنراسرعت میبخشندودرحقیقت امرسنگ خارا را بادندن میگیرند .
قرارراپوراحصائیوی سازمان ملل متحددرافغانستان بیشتراز ٢٠٠٠ سازمان مسلح مقاومت وجوددارد. بارشدنفوذطالبان طوراوسط درحدود ٨٠ فیصدکشورتحت کنترول شان قرارداشته که باشدت عملیات جنگی این رقم بیشترمیگردد. کشتاربیرحمانه وواقعۀ فاجعه آمیزدرولایت کندزنشان میدهدکه عواقب ناگواروخطرناک این جنگ نه ساله برای افغانهابسیاروحشتناک ومخرب است . بیشتراز ٦٠ درصدنفوس این کشور به شکل مزمن ازسوء تغذی وفقدان موادغذایی رنج میبرند . درحدود٤٠ درصدمردم این سرزمین بیکاراند. طول عمر (امیدزنده گی) اوسط به ٤٣ سال پائین آمد. امیدبه زندگی یک شاخص احصائیوی است که طول عمرمتوسط رادریک جامعه نشان میدهد.  فیصدی سوادبه ٢٣،٥ میرسد. زنان واطفال به شدیدترین شکل آن ازین جنگ خانمانسوز رنج میکشندوسال به سال تلفات اهالی ملکی بیشترمیگردد . درسال گذشته تعدادتلفات مرگ ومیر دراثرعملیات های جنگی بیشترازسالهای ماقبل آن یعنی به تعداد٢٤١٢ نفراززمان سقوط طالبان بدینسومیباشد. روی همرفته برای نیروهای نظامی خارجی نیزسال ٢٠٠٩ میلادی سال پرتلفات وخونین بوده وبه تعداد٤٥٠ سربازآنهابه شکل فضیح آن بقتل رسیده است . درحالیکه رقم تلفات سربازان خارجی درسال ٢٠٠٨ میلادی به ٢٦٤ نفرمیرسید.
ستراتیژی جدیدافغانستان براساس افزایش نیروهای نظامی سازمان ناتو، کمکهای مالی وپولی بیشتر بمنظوراحیای مجدد وتربیۀ قوای نظامی وامنیتی یعنی پولیس افغانی استوارمیباشد. قراراظهارات صدراعظم کشورآلمان خروج نیروهای نظامی آلمان ازقلمروافغانستان به شکل مرحله و اربایددرسال ٢٠١١ میلادی آغازگردد . وی بدین نظراست  که مبارزات بایدبصورت تدریجی یک شکل افغانی رابخوداختیارنماید . افغانیزه ساختن جنگ بصورت واضح معنی جنگ داخلی راتحت نظارت سازمان نظامی ناتو دارد . درینمورداضلاع متحدۀ امریکاتجارب خویش رابمنظورشکست دادن قیام کننده گان بدسترس قرارمیدهد . به اساس تجارب نظامیان امریکایی برای سرکوب نمودن نیروهای قیام کنندۀ مخالف به تعداد ٢٠تا ٢٥ نفر " نیروی امنیتی " برای هرصدنفرملکی مدنظرگرفته میشود. بدین اساس درافغانستان از ٥٧٠٠٠٠ تا ٧١٠٠٠٠ نفرضرورت است  . ناگفته نبایدگذاشت که این یک جسارت موهومی وخیالی نظامیان امریکارانشان میدهد . درحال حاضرچنین درنظرگرفته شده است تا بر تعداد١١٠٠٠٠سرباز مجموعی جابجاشده به تعداد  ٣٠٠٠٠ سربازازکشورامریکاو٩٠٠٠ سربازازکشورهای پیمان ناتو نیز علاوه گردد . اردوی ملی افغانستان از ٩٣٨٠٠ سرباز ( روی کاغذ) به تعداد١٣٤٠٠٠ وپولیس ملی افغانستان  از٨٢٠٠٠ به ١٦٠٠٠٠ نفر افزایش یابد . چنین دستگاه یاعملۀ فشارافغانی پلان شده ازخیانت کاری رژیم فاسدورشوتخور حامدکرزی کاسته وبایدنیروهای نظامی ناتو راتعویض ومسؤلیت امنیتی رابه عهده گیرد.
خلاصه اینکه این ستیراتیژی های روی کاغذامنیت دایمی رادرافغانستان تأمین کرده نتوانسته وقرارنقل قول دانشمند آسیایی که گفته است  : " اگرخداوندبخواهدکسی راجزادهد، وی رااجازه میدهدتاباعساکرش درقلمرو افغانستان مارش نماید."
 
 
مأخذ :

1. HILLEBRENNER, D. (2010): Wen Gott bestrafen will, den lässt er in Afghanistan einmarschieren. Zeitschrift RotFuchs . 13.Jahrgang . Nr. 147 ,   April 2010 , Seite 19 .
2. STEINIGER, K. ( 2010) : Der verlorene Krieg . Zeitschrift RotFuchs . 13.Jahrgang . Nr. 147 ,   April 2010 , Seite 1.
 

ش. انوری
برلین . جرمنی ١٨/٤/٢٠١٠