آرشیف

2015-1-24

akarimi

جنگل و نقش آن در ازدیــــــاد آبهای زیر زمینی و حفظ محیط زیست از آلوده گی

 

        جنگل چیست ؟ جنگل عبارت از یک ساحه جیو گرافیکی نباتی که از تجمع درختان  ،  درختچه ها ، علف ها ، حیوانات و میکرو اور گانــــــیزم ها بوجود آمده و در جهت انکشاف خویش از نگاه بیولوژیکی میان خود و دیگران و محیط خارجی در ارتبـــاط وعمل متقابل میباشند .

      جنگل عبارت از جمعی از گیاهان درختی است بقسمی که عملکرد های متقابل را بالای همدیگر در این جهت از خود تبارز داده به نحوی که ازاثر آنها یک سلسله اثرات جدیدی که بیانگر یکسان نبودن خصوصیات آن است بوجود می آید .

    جنگل عبارت از یک نظم برای خودی بیواکو لوژیکی است که شامل در ختان  ، درختجه ها ، علوفه ها  ، حیوانات و هم چنان زمین متفرقه آنها ، ساحه ارضـــــــی اتموسفیر میباشد .

 

 گروپ اول : – جنگلهای که دارای اهمیت خاص اند :-

 

      درین گروپ جنگل های زون های سبز شهری و مراکز صنعتی ، جنگلـــــــهای ساحل دریاها ، اطراف حوض ها ، جهیل ها و غیره آب خیز ها ، جنگللهای زینتی ، جنگلهای کنار خطوط آهن ، راه های ترانسپورتی و میدانهــای هوائی ، جنگلهای موسســـــــــات حرفوی ، جنگلهای حفاظتی و غیره .

 

  جنگلهای گروپ دوم :- جنگلهای گروپ دو جنگلهای اند که ارزش ثمر دهی چوب و پاسبانی آبرا دارنداین جنگلها عبا رت اند از :

1.    جنگلهای که وظایف تامین رژیم حفظ و نگهداری آب خیزها را بعهده دارند.

2.    جنگلهایئکه در محلات و جاهای مخصـــــــوص رویئده که از یکطرف چار تراش بما میدهند و از طرف دیگر  خود شان باید محفوظ نگهداشته شوند .

3.    جنگلهایئکه در کوهستان ها و عاری از استفاده در دامنه های تند و سخت سلسله کوه ها واقع اند . در وطن ما سلسله کوه های سالنـــــــــــگ ، تپه های پسته لتی بادغیس ، صفحات شمال ، راه هاجر بامیان و جا های دیگر از این نوع اند .

4.    جنگلهای علفوی نورستان را میتوان مثال از  این نوع جنگلهاآورد .

 

  گروپ سوم :-  جنگلهای که اهمیت صنعتی دارند ، چنین جنگل های در افغانستان عبارت از جنگلهای حوزه شرق ، جنوب شرقی ، جنـــــــــــــوبی که آنها چوب مـــــورد ضرورت صنایع ، موبل ، فرنیچر ، تعمیر مکاتب و منازل از آنها تهیه میشود .

     جنگلهای احتیاطی یا ذخروی که از آنها بهر ه گیری تا یک زمانی منع قرار داده میشوند نیز از آنجمله اند .

      هدف از جنگلهای گروپ سوم تهیه چار تراش مورد نیاز جامعه میباشد تا از آن ها اسباب صنعتی چوبی را تولید کر د . هکذا در افغانستان جنگلـــــــــهای که از آنها چوب سوخت تهیه میگردندنیز متعلق به این گر وپ اند .  جنگلهائیکه در فوق از  آنها نامبرده شد در ازدیاد آبهای زیر زمینی و حفظ محیط زیست از آلوده گی نقش بارزدارند .

 

  تهیه کننده  : احمد (کریمی) غور 9/2/1389 برابر به 010/04 /29