آرشیف

2017-5-26

رسول پویان

جنگل وحشت

کاخ ظلـم زورگـویـان جهـان ویـران شود
قصۀ ضحاک وفرعون ازمثل عنوان شود

از برای جنگ و کشتار و ترور و انتحار
زیـر نـام صلـح بـا افـراطـیت پـیمان شود

اهـل المـاس و طلا بیـگانـه از رنـج بشـر
اشـک و خـون بینوا تاج سـر سلطان شود

بزم عـیش و هـدیه و قدـرت بپا گردد ولی
کـودک هـمسـایـه بهــر لقـمۀ گـریـان شود

دین فروشـان جنگ با خلق خدا بنیان کنند
این کشاکش بین حق وباطل و شیطان شود

گـویی دنیا جنگل وحشت شـده این روزها
جنگ خـونـیـن بین نـثل آدم و حیوان شود

مـردم بیچـاره را فـقـر و مرض بـرباد داد
روی نعش مردگان سرمایه صدچندان شود

تابکی با خـون و جـان ما تجـارت می کنند
فـتـنـۀ تـاجــر بـلای جـان مظـلـومـان شود

میش وبز و بره آهوگان زوحشت مرده اند
گـرگ ظالـم در میان گله هـا چـوپـان شود

هرطـرف جشن عـروسکها بود برپا کنون
آدم از ایـن خیمه شـبازی فقـط حیران شود

وحـشت افـراطـیون قندیـل آزادی شکـست
دور اسـتـبـداد آمــد خـانــه هـا زنـدان شود

مـرکـز سـرمایـه با افـراطـیت پیونـد گشت
ایــن ســرآغـاز زوال عــزت انـسـان شـود

کار قدرت حیله وچال و دروغ و فتنه است
نیست پروایی جهان گر دوزخ سوزان شود

چهــرۀ ظـالــم نمـی مـانـد در زیـــر نقــاب
ازخروش خون مردم چهره ها عریان شود

24/5/2017