آرشیف

2015-1-25

محمد سرور انوری غوری

جنگل ثــــــــــــروت ملی یک کشور

 

وقتی که ما از کنار یک جنگل عبور میکنیم فقط از سر سبزی و زیبایی درخت های آن و لطافت که در دور و بر خود ایجاد کرده است لذت می بریم. در صورتی که برای یک کشور لزوم جنگل ها خیلی بالاتر از اینهاست. از جمله ی منافع جنگل محصولاتی است که از این درخت ها حاصل می شود . این محصولات فقط به میوه های آن محدود نمی شود بلکه چوب درختان جنگل ثروتی اعظیم برای یک کشور به حساب می آید. در ساختمان ها ، مبل،میز،چوکی، قایق و بدنه های موتر های بار بری وغیره معمولآ چوب ماده ی اصلی است . کاغذ و ابریشم مصــــنوعی و اسباب بازی وغیره محصولاتی از چوب محسوب می شود. از طرف دیگر جنگل خطر صدمه و آسیب سیل ها را کم کرده و به تامین منابع منظم آب کمک می کند. هنـــگام باریدن باران سنگینی قسمت مهمی از آب را به خود جذب می کند و از ایجاد سیل و فرسایش خاک جلوگیری می کند. به دلیل منافع سر شار جنـــــــــگل در کشــور هایکه این ثروت طبیعی را دارا هستند دولت و مردم از آن مواظبت کامل می کنند و اداره های جنگل بانی حراست آن را به عهده دارند. با وجود این افرادی هستند که بطور غیر قانونی درخت های جنــگل را می برند. و از آن برای سوخت و ذغال چوب استفاده می کنند. و با وجود کنترول جنگل بانان هر سال مقداری از این ثروت ملی را نابود می سازند و برخی ها نیز با قطع درختان جنـــگل زمین را برای ســـاخت خانه هاوزراعـت آمـــاده می سازند که با هر دوی آنها برخورد قانونی می شود . قابل تذکر است که کشور ما نیز دارای جنـــــــگل های زیاد بوده که بشکل طبیعی رویده اند ولی حفاظت و حـراست از آنها وظــیفه تنها جنگل بانان نیست همه ی ما باید از جنگل های کشور مان حمایت نمایم تا قاچاق بران جنگل بشکل وحشیانه جنگل ها را نابود نسازند چنــانچه خوب بیاد داریم که در رابطه به درختان پسته و درختان چوب چارتراش چه صورت گرفت . بنآ سال جدید را پیشروی داریم باید در رابطه به غرس نهال های جــــدید با ثمر و بی ثمر و هر کــــدام را در جا های مناسب آن دقت نمـــایم تا از مفیدیت آن مستفید شویم . چنانچه شاعری گفته است که( ای باغ بان ما را ز باغت همی بوی بهار آید ….. کلید باغ ما را ده که فردامان به کار آید ) بوی هر باغ دلکش است ولــــذت آفرین برویم همه ما بسوی نهال شانی . تا کشور و محیط سر سبز و هوای تازه داشته باشیم.

با اخترام فایقه
محمد سرور (انوری) غوری