آرشیف

2014-12-22

دوکتور نصیر ندا

جنون ســـرمـــایـــه

چــه دنیائی شده امروز که در هر سو به هر رنگی         کنـند بــازی گــری در آن بــه افسون وبه نیرنگـی

پــرند بــر بال عنقـــائی روند آنجـــا کــه میخواهـند         چو سـیمـرغ اند معمـائـی به بی شکلی وبی رنگـی

صدا بدهند چو طوفـانها ز وحشت صحنه ها سازند         چو سیل جان برند از خلق کنند نقشی به هرسنگـی

بـــه افسون دهـند بـــر مـا ,جنـون فصل وبـیـزاری          بـه رویـائی ز خـود خواهی بما سازند جهان تنگـی

سـعادت را بـه هـــر شـکلی بـدارند انحصــار خود           بســـازند کــور وکر مــردم بـدست وپا کــنند لنگـی

ز إعجــــاز همـــه رنگهــا, زنند نقشـی بـه این دنیا          بــه رنگــی خویش زنجیری دهند تصویر بی ننگی

هیــا هــوئی بپـــا دارند کــه تـــا صید کـنــد پــرواز          ببـالش تـیــر میـکوبند بــه قلـبش مــی زنــند چنگی

کنند مست مــی وثــروت کـه تا عقــلی ز سر گیرند          بــرند راهش بـه آن سـوئی کـه تا گیرند ز او زنگی

جنـون نفـع ســـرمـــایــه شــده غــول سیـــه کــاری         همـه در زیـر پـا دارند, چه قانون است چه فرهنگی؟

شــدند بـازی گــری دنیـــا کنند بازی بــه دلخـواهی           بـرقصانند, بگــردانند بــه هـــرسـاز وبه هـرچنگـی

کنـنـد تمـثـیـل نیــرنگـش , بـنـــــام صــلــح وآزادی           مــگــر در پــردۀ اســـرار درین کـارش بــود جنگی

به کــی بیــدار خواهـد شد؟ کجا در کار خواهـد شد          اگــر ســر ها تهــی باشند ز ســـر تا پا بـــه او زنگی

فـــروغ بیـنش مــردم کـنـد روشـن جهـــــا نــی را           کنـند إفشــاء فســون او بــه هـر شکل وبه هر رنگی

داکتر نصیر ندا
اسن جرمنی 19 جون 2007