آرشیف

2016-11-23

دوکتور ص. سعیدي

جنرال مشرف به پاکستان احضار میشود!

 

حکم محکمه پاکستانی مبنی بر بازگرداندن جنرال مشرف به خاطر تکمیل تحقیق قتل ۹ سال قبل خانم  بینظر بوتو و جواب به ۴۰ سوال تهیه شدهء محکمه صادر شده. 

منطق سخن و بخش از شواهد نشان ميدهد كه و چنین حکم میکند که قاتل بینظير بوتو قبل از همه بې احتیاطی تیم مربوطه و  خودش است. 

مراجع امنیتی پاکستان مقصر به علت اند که به خانم بینظر هشدار ندادند که شما در خارج بودید و این پاکستان دیگر ان پاکستان ده سال قبل نیست که همه ترور ها را صرف حاکمیت شان موافقت و سفارش میکردند. عمل جرمی نه كردن كاری که بايد شود و كردن كاری که قانونا منع است و بايد نه شود. اين درك نادرست در نزد حكام افغانی ھم عام بود و است. اكثر مس‌ؤلین امور استدلال دارند که: من خو چیزی نه کرده امچرا مقصرم؟ در حالیکه همین نه کردن در مسایل و موضوعاتیکه باید اجراآت میکرد و نه کرده تقصیر است. در عمل تروریستی دو روز قبل در مسجد شیعیان در کابل مس‌ؤل امنیتی بخش میګړید که ما همان روز تلاشي نه کردیم. تا حال کس و مرجع دولتی، عدلی و قضایی افغانی از ترس پيدا نه شد که آن مرجع امنیتی مسجد را تحقیق کند که چرا تعلل و بی احتیاطی در وظیفه کردی. مرجع که جواز چنین تحمع را داده تضمین از سازمان دهان نه ګرفته که امنیت را با این و یا آن تدابیر امنیتی و یا تلاشی و یا … خواهد کرفت. 

ګروپ امنیتی خانم بینظیر بوتو باید درک میکرد و معلومات خویش را تازه میکردند که درین این پاکستان نیرو های دیګری نیز غیر از بخش رسمی ای اس ای پیدا شده اند که حالا تصامیم مستقل به قتل، ترور و دهشت میګیرند. اين درست است كه اینها حتی همین بېنظیر ها و نواز ها و چودری ها و … ترور و تروریست تربیت و تمویل کردند چه نتیجه دیګر غیر ازین توقع دارند و خواهند داشت؟ قبول که در ظاهر امر این قهرمانان جنرال مشرف و جنرال ضیا و جنرال اسد درانی و جنرال ضیاء و حامیان شان  بخاطر به زانو درآوردن اهریمن  کمونیزم این فتنه و اتش بزرګ را روشن و از احساسات پاک و مقدس ملت نجیب افغان استفاده نموده و ږمانیکه اهداف شان برآورده شد این ملت غیور افغان را به جان هم انداخته و دامن برادر کشی را تا توانستند تقویت کردند و میکنند. این آتش روشن شده دیګر ریش آتش افروزان را همانګونه که پیشبینی میشد میسوزاند و خواهد سوختاند. 

واپس به اصل قضیه و آن اینکه منطق سخن و تمام شواهد و تجربه  نشان میدهد  که در همچو قتل های بزرګ سیاسی چنان سازمان دهی میشوند که 

هیچ سندی علیه جنرال مشرف یافت شده نمیتواند و نمی شود و این تلاش!؟ محکمهء پاکستان مبنی بر احضار مشرف به پاکستان بی جاست. بلی در قتل های بزرګ سیاسی و مافیایی به کنایه و اشاره وآن هم به دست سوم  و چارم  کار و جنایت  صورت میګیرد. 

واما یک احتمال دیګر و آن اینکه این دعوت جنرال و احضار!؟ جنرال مشرف جزء برنامه کودتا در پاکستان باشد. 

اګرچه کودتا را امریکا در پاکستان به نحوی  قبلا به گمان خويش منتفی کرده است  و آن اینکه پارلمان امریکا فیصله دارد که به مجرد وقوع کودتا در پاکستان  بدون تصویب بعدی تمام بلی تمام مساعدت های مالی و سیاسی امریکا به پاکستان قطع میشوند. حال که د.‌‌‌‌‌‌ ترامپ این قطع کمک را به علت اعمال تروریستی و خاینانه حاكميت  پاکستان قطع کند، و يا  د. ترامپ به قول خویش وفا نموده  و کمک مالی به پاکستان مرتبط و منوط به سپردن  بمب اتوم پاکستان به امریکا  تلاش کند، پروژ های بس بزرګ تاریخی اقتصادی قاقستان – پنجاب با کشور چین در حال عملی شدن باشد و کشور چین و روس هم بخاطر بدتر ساختن روابط پاکستان و امریکا به نظامیان پاکستان چراغ سبز روشن کرده باشند و يا كنند،  که در چنین احتمالات و محاسبات  ممکن برای حاکمیت اصلی در پاکستان یعنی ای اس ای مانع دیگر برای اجرای کودتا و گرفتن علنی قدرت سیاسی در پاکستان وجود نه خواهد داشت و جنرال مشرف در چوکات همین برنامه به پاکستان خواسته شده باشد! 

زمان جواب این ھمه سوالات را خواهد داد. 

مسلم این هم است که ما های که ازین طرف پرده به ان طرف  پرده نګاه کرده و بخش از تصویر ها را به اساس منطق سخن و تجارب حاصله میکشیم که ممکن به وقوع بپيوندند و ممکن نه! 

من از ھر سیاست مدار و امریکایی زمانی در مدت کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری  در مورد انتخاب دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور امریکا میپرسیدم در بیشتر از بیست مورد به جز از یک جوان پولدار سفید پوست امریکایی ھمه برایم میګفتند.  It is joke! 

یعنی هم اقای ترامپ و ھم احتمال انتخاب وی را به سمت رئيس جمهور امریکا یک مزاح بزرګ و غیر قابل باور تلقی میکردند. 

باوجود اینکه با ایشان موافق بودم. اما انچه در تصمیم خروج غیر قابل پیشبینی کشور انګلستان از اتحاد اروپا را دیدم اظهار نظر برایم دشوارسخت دشوار  بود و سخت درین قسمت محتاط و در مجادلهء منطق و واقع بودم و ترس داشتم پيشبیني ام  در رئيس جمهور شدن خانم کلینتون خطاء نه شود. اما شد آنچه میشد. دوستی نوشت با به قدرت رسیدن د. ترامپ در امریکا آغاز ختم امریکا است اما د. ترامپ ریاست جمهوری امریکا را برد و اما آمریکا باخت! 

من برآن اضافه کردم با به قدرت رسیدن د. ترامپ در آمریکا در حقیقت آمریکا و پاکستان 

هردو باختند و بشر دارد به تقابل تمدنها میرود و این به نفع هیچکس 

نیست! یګانه خوشبینی من از نتایج انتخابات امریکا همین. باخت. پاکستان است!  پاکستانیکه افغان و افغانستان را سوختاند. و هنوز میسوزاند باید خود استابلشمنت. و حاکمیت پاکستان بسوزد!