آرشیف

2015-6-19

رهگذر .

جنرال محی الدین غوری

جنرال محی الدین غوری  از سلاله پاک مردان شجاع، دلیر وبا همت سلاطین غوریست که دردامنه کوه های غرور آفرین چهل ابدال ویا شاداب کوه وماندگار های تاریخی سوریان  در شمال ولسوالی تیوره ولایت غوردیده به جهان گشوده است.محل تولد وی به چشمۀ میران مشهور است جائیکه سکونت وبود باش سلاطین وأمرائی غور بوده است. او بعد از تعلیمات ابتدائی تحصیلات عالی نظامی را در داخل وخارج کشور فرا گرفته است.بر مسلک خود تسلط ومهارت کامل دارد.

جنرال محی الدین بعد از دهه هشتاد بیشتر وقت خودرا در دفاع از حریم مقدس افغانستان سپری نموده است. بیشترین عمر آن در مبارزه علیه عمال پاکستانی صرف شده است. او از اولین روز هائیکه کشور از مرز های جنوب و شرق تهدید میشد من حیث فرماندۀ دلاور ودشمن شکن در ولایت لوگر ایفائی وظیفه مینمود .او بخاطر یک نظام مشخص در افغانستان کار نکرده بلکه بخاطر وطن خدمت نموده است چنانچه با تغییر رزیم ها باز هم او چون سپاهی سر افراز در مقابل تمام مداخلات سر سختانه رزمیده است..شهکاری های نظامی آن دران مناطق جنوب وجنوب شرق کشور که هموار محل ومعبر تهاجم بیگانه بوده از انظار پوشیده نیست.او در هر جبهه برای دشمنان خاک افغانستان درس داده است وطور مسلسل در قطعات مختلف اردوی افغانستان وظایف محاربوی را به نحو أحسن انجام داده است. کمتر کسی را سراغ داریم که در تمام نظام های سیاسی آشفته افغانستان باز هم یکنواخت از وطن دفاع نموده باشد. او به استثنائی دورۀ طالبان از دهه هشتاد تا حال پیوسته در مقابل مداخلات اجانب رزمیده است.

جنرال محی الدین از سه سال به این سو فرماندهی عملیات نظامی علیه دشمنان افغانستان را در ولایت هلمند به عهده دارد. در تمام عملیات دست آورد های چشمگیر دارد که گاه وزمان از طریق مطبوعات به نشر می رسد. در چندین عملیات مناطق باباجی لشکر گاه ، گرشک  وغیره سهم گرفته ومنطقه را از وجود مخالفین دولت پاکسازی نموده است.

در عملیات واپس گیری ولسوالی موسی قلعه باز هم جنرال محی الدین قوماندان عملیات اردوی ملی علیه مخالفین دولت است.موسی قلعه جاییست که در گذشته جرأت قوائی داخلی وخارجی را گرفته بود ونیروهای انگلیس مجبور به واگذاری این ولسوالی به طالبان شده بودند.این ولسوالی چندین مرتبه بین قوائی دولت والقاعده تبادله شده است.وکمتر کسی جرأت میکند مسئولیت عملیات درین ولسوالی را به عهده بگیرد اما جنرال محی الدین  پیوسته فرماندۀ عملیات نیروهای اردوی ملی علیه طالبان والقاعده  بوده است.پیروزی هائیکه درین نوبت نصیب دولت شده از أهمیت خاص بر خوردار است.اول تلفات افراد ملکی بسیار محدود واندک بود. دوم اردوی ملی هیچنوع تلفات را متحمل نشد سوم مردم محل بجای پولیس ملی خواستار بقا وجابجای اردوی ملی دران ولسوالی شدند تا امنیت مردم تأمین کنند یعنی اردوی ملی به نحو عمل کرده که مردم از ایشان راضی وبه اینده ایشان مطمئن هستند.جلب باور مردم کاریست که در گذشته سابقه نداشته.

 

جنرال غوری بعد از عملیات: آنچه مسلم است این است که دولت در شرائط سخت از افراد صادق، متعهد وشجاع استفاده میکند واینکه بعد از إجرائی وظیفه چه پاداش را به ایشان میدهد بستگی دارد به موقعیت إتنیکی وسمتی این افراد.ازانجائیکه جنرال محی الدین از ولایت عقب ماندۀ غور است شاید أهمیت آن تا اجرای همین عملیات بوده باشد وپاداش بسیار کم ویا متأسفانه بد نصیب آن گردد.بعد از عملیات موسی قلعه وبیرون راندن طالبان ازین ولسوالی دیگر نام این جنرال را کسی به زبان نیاورد وهم کدام پاداش برایش داده نشد جز اینکه در دشت ها وبیابان های هلمند منتظر إجرائی عملیات دیگر باشد که پیامد آن برای خودش چندان گوارا نخواهد بود.

دست آورد عملیات این فرمانده شاید برای دولت پیامد های خوب داشته باشد اما برای مردم ولایت غور که همسایه هلمند میباشند پیامد چندان خوب ندارد .مردم هلمند که از لحاظ حسن همجواری همه نزاکت هارا با مردم غور مراعات میکنند ازین مسئله ناراض اند که چرا از ولایت همسایه ما کسی حاضر شده  فرماندۀ عملیات علیه مناطق مارا به عهده گیرد آیا دیگر جنرال وفرمانده  در افغانستان نیست.؟ به همه حال این امر حس انتقام گیری را در بین مردم تقویت می بخشد که به نفع ولایات همجوار نیست.دیر ویا زود مردم غور به عکس العمل همسایه جنوبی خود مواجه خواهند شد.

پیشنهاد: من که رهگذر وسیل بین اوضاع میباشم پیشنهاد من این است تا جنرال محی الدین از سنگر به دفتر نقل مکان کند. وی بعد از سال ها کار عملی واپراتیفی در جنوب وشرق کشور و سه سال عملیات نظامی  در ولایت پر آشوب هلمند میتواند وظایف را در دفتر نیز اجرا نماید..او این عملیات  وکار های اپراتیفی را صرف بخاطر دفاع از میهن انجام داده ورنه توانائی کار در دفتر را بیشتر از سنگر دارد.امید واریم دولت دموکراتیک ما بوی چانس دهد تا دریکی از معینیت های وزارت دفاع ویا ریاست های عمومی مسئولیت دفتری  را به عهده بگیرد. او از تحصیلات وتجربۀ عالی بر خوردار است ونقش خودرا در داخل دفتر به شایستگی ایفا کرده میتواند. شاید این نوشته به مزاج جنرال محی الدین خوش نیفتد ولی ما به نام هموطن  حق و مسئولیت خود میدانیم تا نظر خودرا درین زمینه ابراز نمائیم تشکر. رهگذر