X

آرشیف

جنرال حمید گل مرد طالبان بی پدر شدند

نوحه سرایی

جنرال حمید گل رئیس اسبق ISI ، این دشمن سوگند خورده ی مردم افغانستان روز گذشته در اسلام آباد مرد جنرال حمید گل بعد از تقاعد  با همسر، و فرزندانش در یی ازویلا های قیمتی ، مجلل مصوون و مفشن متعلق به اردویی اسلام آباد زنده گی میید گل در حالیی دست از جنایت بر نمی داشت حمایت از  گروه های تروریستی و دهشت افگن را مایع افتخار خود میدانست وی همیشه با دیده درایی و خیره سری، درموضع طالبان قرار میگرفت علیه منافع ملی مردم افغانستان اظهاراتی ماجرا جویانه ای را  بعمل می آورد  . حمییت و پشتیبانیی تروریستی باعث آن گردیی شود و ایی جهانی از جایگاه خاص بر خوردار گردد .

وقتی به واژه ها ، جملات و شیوه ی اظهار این جنرال بی حیایی نگاه مییم و باز، اعلامیه ی تازه ای اختر محمد منصور رهبر گروهیزی را در افغانستان میدهد حمایت های بدون قید و شرط حمید گل به یادم می آید میگویم خداوندا تو قادری توانایی میتوانی همه مجرمیی ، و به جهنم بفرستی وقتی خونریز طالبان را می بینم و یا در رسانه های چاپی  میخوانیییین اندیی، غرض آلود و مداخله گرانه را در هردو در می یابیم . یا بعباره ی دیماجرا جویانه  ای جنرال حمید گل در مورد افغانستان و سرنوشت ملت بخون نشسته این سرزمین را می خوانم و یا می شنوم، چنین استنباط مییه ی  اخیر گروه طالبان شاید نیز توسط همین جنرال دشمن یش وضد افغانستان نگاشته شده باشدد گل دارم .

حمید گل یی از طراحان ویرانی و اسارت افغانستان بوده استیل امام ها نیز مزدوران دستور پذیر همین حمید گل بوده اند. حمید گل تنها نبود تعداد دیگری ازملاها و مفتی ها، وزرا و جنرال هایی، بنام " پدرمعنوی  طالبان" مانند سمیع الحق فضل الرحمن و مزدوران دیگر بنام پدر طالبان شهرت دارند، زمانیاز طرف دولت افغانستان به صفت دیپلومات ایفای  وظیفه مییاد دارم ،جنرال حمید گل در یی از روز نامه ها بنامی مصاحبه ای مفصل در مورد افغانستان چنی تا زمان خروج نیرو های خارجی از افغانستان، صلح در ای هرگز  برقرار نمیشود" ، " حمید گل گفته بود ی دست نشانده است، بنابران ،شورای عالی صلح هیچگونه موفقیتی نخواهد داشت حمید گل گفته بود ی، ناتو و امرییگر گذشته است و ای و یییییرو های خارجییایین فراموش نشدنی است و ما  طالبان را اجازه نمی دهیحاضر به گفتگو شوند. حمید گل در بخش دیگر از صحبت خود گفته بود . طالبان را نباید صرف طالبان خواند، آنها از مقاومت ملی افغانها نمایندگی مییار و مجاهدین زیادی با طالبان هستند و زیر یدر افغانستان می جنگند" حمید گل گفته بود اگر امری باییعنی رئیس جمهور امرییین تنها راه حل مسأله افغانستان است .

شما با وضاحت می بینیییش بییدهد از آدرس گروه تروریستی طالبان با چنین بی حیایی نماینده گی نموده  سخن بگوید؟ ما افغانها به یقین یی هاییدانیم، اما ایی تعیین سرنوشت ملی خویید گل ها و سایربیگانه گان طماع و دغلبازهرگز نباید خود شان را در موضع ( وصی) و یا( ملجه) ی مردم افغانستان قرار دهند. اینان بایی در سرزمین پریشان حال افغانستان نفس میبلی حمید گل ها نبایییی از"رهبران" فروخته شده طالبی "بنگرند و هرگز نباید فراموش نمایی " افغانی" را شناخته اند و هم اربابان جنایت پیشه یی و غیی آنها را خوب تشخیص داده اند. حمید گل مرده است اما منتظر روزی هستی همه جنایت پیشه گان به پیشگاه ملت بخون خفته ی افغانستان حساب پس بدهند .حمیی زیادی در افغانستان حیف میل شده آیا  حمید گل نمیآیا همیی و سایی ایی طولانی جهاد مردم افغانستان، ازحق مسلم ملت ما پول ها ییا همین دار و دسته ی خاین پیییییا همین جنرالان نا مردمییون شهید افغانستان، صاحب سلاح هستوی  ملیونر های روزگار خویش نیستند؟ آیا همیییم ملی خویش  به غارت بردند ؟ به دستور حمید گل علیه مردم افغانستان از بمب های گرفته  تا از حملات انتحاری، ازشلیییی تهییی و خارجی، ازمواد مخدر، از سنگسار و دره زدن و حلق آوییدن و قطع دست و پا و انگشت انسانهای سرزمین ما واز پیشرفته ترین وسایل و وسایط جنگی و همچنان از پناهگاه های مصوون و پایگاه های تمرینات نظامیییی لوژستییی همه جانبه مخالفین دولت افغانستان  بعمل می آورندزمانی حمیی ناب با مبارزه خویش در افغانستان ادامه می دهیم ، امیدوارم ملای  در قبر تنگ و تاریید گل از وی بپرسند

 ناب  اسلامی مورد نظر شما اگر بهتربود ، چرا نخواستید چنین گروه متحجر و چنیی توأ م با ترور و تهدید درجامعه ییگ نداشتید چرا همه ی این مصیبت ها را تنها برای افغانستان لازم میدانستید؟ دریغا و دردا خیلی دل تنگم قلم دیگر همرایم یاری نمی تا از این زیاد تر این جنایی سخت خسته امی دامنگیر من است تهدید توهین تحقیر غیر از پشتیبانی مردم خدا پرست افغانستان و لطف خداوند بزرگ دیگر امیدی ندارم  حال و احوال وطن عزیز ما از دست این مداخله گران و این جنایی مانند سمیع الحق سر تاج عزیز  بخود حق میی و زند گی ملی ما مداخله ییند و هرسفله ی نا پخته جرأت میی خرد بد ذات در خانه ی آبایی ما آتش بییر و برنای ما را به نظاره بنشیند.

ولی، با آنهم ما، با جرأت و با فریاد رسا میگوییی" به همت مردم افغانستان باور دارم به یقییگویم هرگز گروه طالبان و متحدان سیی ها و نهیتوانند در این سرزمین معجزه خیز به مراد دل یرسند. و و هیچگاه نخواهند توانست ملت شجاع و آزاده ی افغانستان را غلام و برده ی خویش سازند.

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.