آرشیف

2017-4-24

جنایت پشت جنایت بازهم برادر
بلخ در غم واندوه توشریک هستیم
جنایت ، پشت جنایت بازهم برادر
برادران جناب کرزی صاحب با انجام یک حمله وحشیانه انتهارخونین جنایت دیگری مرتکب وشماری زیادی ازنیروهای ارتش ملی را قربانی نمودند این حمله نیروهای هراس افگن د رقرارگاه قول اردوی شاهین نشان میدهد که دستانی  قوی درکاراست که ترورستان وهراس افگنان به راحتی میتوانند با استفاده ازامکانات نیروهای ارتش ملی خود رابه قرارگاه رسانده وحملات وحشیانه را انجام دهند امکان دارد دها وحتی صد ها تن ازبرادران  جناب کرزی صاحب درصفوف نیروهای امنیتی واستخباراتی کشورجاگرفته با هراس افگنان کمک وخوش خدمتی نماید
حملات وحشیانه درشفاخانه سردارمحمد داودخان ،ریاست امنیت رجال برجسته دولتی واکنون درقرارگاه قول ارودی شاهین آژیر سرخ برای رهبری حکومت وحدت ملی وکادررهبری نیروهای امنیتی است که باید توجه درراستای پاکسازی وبازنگری درکادرامنیتی واستخبارات  انجام داده و اصلاحات را بوجودآورد. دراوضاع واحوال کنونی درکشورما فرهنگ حفظ قدرت وقدرت طلبی به مثابه یک میراث وجود داشته، پست های دولتی مانند مالکیت شخصی تصاحب شده و نمیخواهند ازمنافع شخضی وگروپی خود نسبت به منافع ملی بگذرند وازهرآدرس نام ونشان که باشد استفاده نموده به هرنحویکه باشد منافع خودرا حفظ  وحضورفعال خود رادر قدرت تامین مینمایند جناب کرزی صاحب زمانیکه درآستانه تکیه زدن براریکه قدرت توسط هلیکوپرهای امریکای درکوه های ارزگان پیاده شدند همین طیارات قول پیکر امریکائ ازهوا وکشتی های امریکائی ازبحرهند وخلیچ فارس هزارها مادربمب غیرهستوی را درخاک افغانستان پرتاپ کردند درنتیجه تمام قوای هوای وراکتی افغانستان ازجمله مدرن ترین طیارت جنگی بمبارد وشکاری که مجهزبا تکنا لوژی محاربوی بود ازبین رفت وقوای زرهی افغانستان به آهن کهنه مبدل گردید توسط مافیای جهانی درزمان حاکمیت ایشان دربازارهای پاکستان بفروش رسید  چراء همان وقت کرزی صاحب صدای خودرا بلند نکردند پرسش درینجا که جناب کرزی صاحب متهم به جنایت وخیانت ملی شود ویا بمب که درموضع داعش بدنام ترین گروه تروریستی پرتاب گردیده یک چیز واضح است که  دراچین فقط تروریستها کشته شدند  درشفاخانه سردارمحمد داودخان سربازان وافسران دربستر مریضی ودرقول اردوی شاهین افسران وسربازان ارتش بجای نمازشهید گردیدند کدام یکی ازین اعمال ازدید گاه اسلام وقوانین نافذه کشوروجهان جنایت وخیانت ملی پند  اشته میشود این را زماان پاسخ خواهند ا ند داد؟
وشنیع ترین عمل تروریستی هراس افگنان درشفاخانه سردارمحمد داود خان که باعث شهادت دها تن مریضان وزحمیان نیروهای امنیتی گردید این عمل غیرانسانی داعش وطالبان جناب آقای کرزی صاحب چه توجیه دارند آیا جنایت بدترازکشتارزخمی ها ومجروحین از نورم ومیثاقهای بین المللی وجود دارد ؟ همه این نیروهای جنایت کاریکه جناب کرزی صاحب افغان ومسلمان خطاب مینمایند  هراس افگنان اند جنایت را پشت جنایت انجام میدهند بازهم برادرند عمل خائنانه خونین دیروزنیروهای هراس افگن دربلخ یکباردیگرنشان داد که طالبان وداعش پیروهیچ قانون وعقیده نبوده عمل هراس افگنانه درقول اردوی شاهین  بالای صد نفرتلفات داشته ایا اینها فرزند انسان بودند ویا چوچه های گنجشک؟ ودریک کلام  جناب کرزی صاحب اکنون بمثابه یک مارزهردار زخمی یه هرکس یورش برده ونیش میزند تا ازاوضاع شکننده کشوراستفاده  وضعیت را به بمنافع  خود تغیردهد یکروزجهاداعلان میکند ، روزدیگر درکوشتی سیاسی سهم میگیرند.به عقیده  من تلاشهای کرزی صاحب درجهت تغیروسودبردن  ازوضعیت کنونی به نفع  خود بوده وحضورخود را درصحنه سیاسی افغانستان حفظ نماید