آرشیف

2017-9-4

mazizi

جنایت بر علیه بشریت بر ضد مسلمانان میانمار و سکوت خفت بار سران کشور های اسلامی و امریکا و جهان دموکراسی

الهـــی قحــط انسان بینــم امروز

به دنیا مرگ وجدان بینم امروز
 
دل نا شـــاد روهینگاه در آتش
 کبابِ سرخ وبریان بینم امروز
 
زخـون مسلمین برمه هر سو
بسی رودِ خروشان بینم امروز
 
هزاران طفل ومرد وزن در آنجا
ببین شعلـــه ســوزان بینم امــروز
 
به ساطوروتبر هم قطعه قطعه
بدن هــر مسلمان بینم امــروز
 
زدست ارتش خون خوار ظالم
مسلمانان گریزان بینم امـــروز
 
 همه اهل روهینگاه  در میانمار
زقتل خود هراسان بینم امروز
 
تمـــام قـــریه و کاشانـــۀ شان
در آتشِ سوخته ویران بینم امروز
 
زن وطفـل وجوانان فــــراری
به دریا غرق طوفان بینم امروز
 
زدست بت پرستان تبهـــکار
جنـایتها فــراوان بینم امـروز
 
به برما حاکمـــانِ مثل هتلــــر
هزاران بد تر از آن بینم امروز
 
نه شفقت در دل حـکام اسلام
نه رحم از نا مسلمان بینم امروز
 
الهی جز تو غمخواری ندارند
نه دلسوزی بایشـــان بینم امروز
 
خدایا جملــه زخمی اند وافــــگار
به درد شان نه درمان بینم امروز
 
همه سرگشته وآواره هر سو
به دریا وبیـــابان بینـم امـروز
 
بدست طفلـــکان شیری ِ شان
نه آب ولقمــۀ نان بینم امــروز
 
ســـران مملکت هـــای مسلمان
بُتِ بی نطق وبیجان بینم امروز
 
به امریکا ویوروپ وسـرانش
نه اخلاق ونه ایمان بینم امروز
 
کریما ! دست حاجت بر تو آریم
ترا ذی الجود واحسان بینم امروز
 
  «عزیزی» !از غم شام ومیانمار
مسلمانان پریشــان بینــم امروز
 
پایان
———————–
م – ع – عـــزیزی
روز جمعه – ساعت 19:00
اول عید قربان دهم ذی الحجة سال 1438 هجری قمری
مطابق به اول سپتامبر سال 2017
———————
تصاویر دلخراش از قتل عام مسلمانان برما