آرشیف

2014-12-15

استاد خیرالاحد غوری

جمهور از غوریها انتقام گرفت

دردهه اخیردرکشورعزیزی ما دو نوبت انتخابات ریاست جمهوری سپری گردید. درین دو دوره مردم ولایت غورنیزمانند سایراقوام کشوردرپروسه انتخابات با شوروشوق زیاد اشتراک ورزیدند تا درتعین سر نوشت خویش و انتخاب زعیم ملی کشورسهم خویش را مطابق قوانین نافذه کشور ادا نمایند. درکل دنیا معمول همینه که مردم مطابق ذوق وسلیقه خویش افراد واشخاص مورد نظرخویش را که برای ریاست جمهوری کاندید نموده اند انتخاب نموده و درپای صنودق ها حاضرمیشوند تا برای فرد مورد نظرخویش رای دهند . تا ازیک طرف شخص مورد علاقه خویش را انتخاب نمایند و ازجانب دیگر وجیبه دینی وملی خویشرا در مقابل خدا، مردم ، جامعه و قانون ادا کرده باشند. در تمام دنیا و در همه دیموکراسی های جهان سنت براین است که همه مردم برای یک شخص رای نمی دهند وهرکاندید مطابق درجه نفوذ و محبوبیت خویش ازمردم رای بدست می آورند واضح است که کاندیکه معیارها و نورم های نافذه را بدست آورد به رهبری دولت انتخاب گردیده وکابینه را تشکیل داده برای ملت به ارایه خدمات می پردازد. درین امرپای محاسبه درمیان نیست که کدام حزب، قوم ویا طایفه برایش رای داده و کدامش نی . 
بد بختانه سیاست مداران کشورما همیشه چشم طمع به پشتیبانی و رای بدون چون وچرا به نفع شخصی خویش دارند و اگرهمه مسایل حسب دلخواه شان پیش نرفت بعد از پیروزی و برد در انتخابات ولو به جعل وتقلب هم باشد باز درفکرانتقام جویی می برایند و مردم و محلاتیکه نتیجه رای مردم به مفاد ایشان نبوده دست و آستین بر می زنند تا از ایشان انتقام بگیرند. چنانچه درین دو دوره از انتخابات به صورت کامل رای مردم غور به حساب جناب رئیس صاحب جمهور کشور جلالتمآب حامد کرزی نبود و جناب ایشان نیز عزم را جزم نموده در طول مدت ده سال زمامداری خویش حتی کوچکترین توجه به بازسازی ولایت غور نکرده است با وصف داشتن کادرهای تحصیل کرده ، صادق ، وفادار به میهن ومردم، که اسامی شان در هیچ سفارت خانه خارجی درج نیست و در حقیقت شخصیت های ملی هم همین اشخاص باید باشند، غوریها مردمان با تقوا و ازهرلحاظ آماده خدمت به میهن اند اما یک فرد را نیز درکدام مقام رسمی دولتی مقرر نه نموده است. این همه بی توجهی ها و بی تمیزی های جناب ایشان نیز سپری گردید و عمر چند روزه زعامت بی سر و بی لی ایشان نیز به همین زودی ها به پایان خواهد رسید. روی این ملحوظ ما غوری ها ضرب المثل داریم که میگویند زمستان گذشت اما ……… مردم غور مردم با دیانت و پاک دلی اند به تمام شهروندان کشور به حیث برادر می بینند و به حقوق شهروندی تمام شهروندان کشور احترام قایل اند تا کنون منحیث شهروندی غوری کم شنیده ام که غوریها برسرداشته های ولایات دیگر واقوام دیگر مثال آورده باشند و نداشتن وعدم توجه دولت و زعامت نظام با دیگران مقایسه کرده باشند. تا جاییکه اطلاع داریم همین که جناب رئیس صاحب جمهور از نتایج انتخابات در ولایت غور اطلاع حاصل نمودند بدون تامل بسیار عاجلانه مانند اطفال با مردم غور جود نمودند، چنانچه درین ده سال اخیر حتی یک بند برق در غور احداث نگردید، یک سرک پخته معیاری درغور اعمار نشد، یک نفرازغور درنمایندگی های کشوردرخارج مقرر نشد، یک فرد هم ازغور درداخل کشوردرپست مناسب دولتی مقرر نگردید وحتی اکثریت رهبری ولایت غور ازشهروندان ولایات دیگرکشورمقرر شدند، اما مردم با متانت، حوصله مندی و برد باری همه این بی عدالتی را پذیرا شدند و کرنج در ابرو نیاورده اند، در حالیکه درغورهم افراد شایسته وتحصیل کرده ای را می توان سراغ داشت که از عهده خدمت گذاری بمردم به خوبی بدر آمده می توانند. اما چشمان ناشایسته دولت مردان کشور هیچ وقت افراد شایسته را دیده نه توانست و این خود سبب گردیده انسانهای خدمت گذار از آدم ها ناروا تشخیص و تمیز نشوند. 
هرچه که بود گذشت اما خاطرات تلخ از بی عدالتی و بی تمیزی از زعامت کشور نزد اکثریت مطلق مردم غور خاصتا بخش جوانان و روشن فکران و روشن ضمیران برای ابد باقی خواهد ماند.
مردم غور زمین که سالها رنج وتکلیف دیده بودند ودر دوران جهاد ومقاومت، غور یکی از سنگرهای مستحکم و تسخیر نا پذیر در نقاط مرکزی کشورعلیه دشمنان سوگند خورده ملت کبیر و سنگر شکن ما تبدیل شده بود جای داشت تا ازین قوم غیور دلجویی صورت میگرفت وبه پاس خدمات و دفاع از کشور پاداش میگرفتند اما برعکس مورد انتقام جوئی وسر زنش قرار گرفتند و هرکس درهرگوشه وکنار کشور که به نسبت بیکاره گی و بد اخلاقی برطرف گردید درغور تعین بست و جا بجا شد. 
خرف آخراینکه تا چه وقت غوریهای عزیزبه این وضعیت ادامه میدهید؟ آخرشما هم درین سر زمین حق دارید که باید در پی حصول آن باشید.