آرشیف

2021-1-18

احمد سعیدی

جمهوریت یا امارت

ما در کتاب ها خوانده بوديم و از زبان برخی از علما و شخصيت های طرفدار "امارت" شنيده بوديم که امارت يعنی حکمروائی اسلامی با تطبيق نظام عدل اسلامی و برپائی عدالت و ريشه کن کردن فساد در جامعه.
اما اگر "امارت" در عمل همين قتل و کشتار، انفجار و انتحار و حکمرانی مطلقه و سلب آزادی های انسانی و خفه ساختن صدای عدالت خواهی، تشديد خشونت و جنگ و تبديل کشور به يک زندان باشد؛ دراينصورت هرگز خواهان همچو امارتی نمی باشيم و بران نفرين ميگوئيم.
همچنان ما در کتاب ها خوانده بوديم و از زبان حقوق دانان و سياستمداران با درنظرداشت تجارب ساير کشورها شنيده بوديم که "جمهوريت" يعنی  نظام سياسی است که متکی بر بنیاد عدالت اجتماعی، قايل بر ارزش ها و مدافع حقوق انسانی، تأمين کنندۀ صلح و دموکراسی و تطبيق کنندۀ قانون اساسی کشور ميباشد. 
اما اگر "جمهوريت" همچو نظام کنونی در کشور؛ به بی عدالتی، دیکتاتوری، نقض قانون اساسی ترويج فساد و فحشا، و حيف و ميل نمودن دارائی عامه و دامن زدن به آتش نفاق و شقاق، فريبکاری و سنگ اندازی در برابر صلح عمل کند؛ دراينصورت ما هر گز خواهان چنين جمهوريتی نبوده بلکه نابودی آنرا ميخواهيم.