آرشیف

2015-1-25

عبدالقادر دژکام

جملات كـــوتـــــاه انگيزشي

 

 

"بنام الله توانا "

 با استعداد متوسط اما پشتكار متوسط به هر چه بخواهيد مي رسيد.

 اگر در كارها جديت به خرج ندهيد بي استعدادترين افراد مصمم و با اراده از شما پيشي مي گيرند.

 كارتان را آغاز كنيد توانايي انجامش به دنبال مي آيد.

 خداوند به هر پرنده اي دانه اي مي دهد ولي آنرا داخل لانه اش قرار نمي دهد.

 اثر كمرنگ ترين نوشته ها بيشتر از قويترين حافظه هاست.

 مردان شجاع فرصت مي آفرينند و ترسوها و ضعيفان منتظر فرصت مي نشينند.

 تغييرات غيراصولي هرج و مرج ايجاد مي كند و تغيير نكردن پوسيدگي است.

 گوش شنوا زير بناي مهارتهاي ارتباطي است.

 دشوارترين قدم همان قدم اول است.

 هرگز چيزي تغيير نيافته اين ماييم كه عوض مي شويم.

 براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند.

 آن قدر شكست خوردن را تجربه كنيد تا شكست دادن را بياموزيد.

 رمز سلامتي قرار دادن كمي هيجان به جاي آسايش است.

 كتاب معلمي است كه بدون عصا و تازيانه ما را تربيت مي كند.

 فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست.

 آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد.

 از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد.

 همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد.

تهيه كننده: عبدالقادر"دژکام"