آرشیف

2014-12-10

عبدالغفور غوری

جلگـه مـزار

ا ی شمـع  مـسو ز ا مشب د ر پر تـو یا  ر هـستـم
ا ز شعـلـهً رخـسـا ر ش د ر ا و ج  شـر ا رهـستـم
 
آ را مـشِِِ مـن بر د  ه  با  نا ز و خـرا مِ  ا ین شوخ
بر کـنـد ه نـقـا ب ا ز ر خ  و ا لله  بـیـقـر ا ر هستـم
 
پـر وا نـه صفـت چـرخـم گـر د گـر دِ سـری د لـد  ا ر
پـر مـیـز نـم  ا  ز مـستی  مـشتـا  ق  نگــا  ر هـستـم
 
پر و ا  نکـنـم هـر گـز ا ز سـو خـتـن و جا ن با خـتـن
سر صـد قــه  کـنـم  با  یا  ر د ر فـکـرنـثـا  ر هـستـم
 
بـر لـب نـز نـم  ســا قـی گــلگــو نـه  می  و جـا مـت
ا ز جا م  لـب د  لـد ا  ر سـر مست و خـمـا  رهـستـم
 
بـا  تـو نر و م  ز ا  هــد  د  ر کـعــبـه  و بـتـخـا  نــه
با کـعـبـهً  د ل  ا یـنـبـا ر د  ر قـو ل و قـر ا  رهـستـم
 
ا زبـا  نگ  و نـو ا  بگــذ ر  ا ی  مـر غ  سحـر آ خـر
د لـد ا  رآ مـد ه  مهـمـا ن ، سرگـرم  د یـد  ا رهـستـم
 
برسرچو«عـزیز » د ا ر م شو ر و شرَ ری« نا ز ک»
د لـبـا خـتـهً غـو رم مـن ا ز« جـلگــه مـزا ر» هـستـم
 
 
عبد ا لغـفو ر (غو ر ی)
29.06.2010