آرشیف

2015-8-3

محمد دین محبت انوری

جلوگیری از قــربــانـــی

ولایت: غور
ولسوالی: دولت یار
قریه: قال منا
تعداد فامیل: 100
تعدادنفوس: 437
فاصله از مرکز ولسوالی: 7 کیلومتر

قریه غال منا ولسوالی دولتیار ولایت غور درسالهای های گذشته آب آشامیدنی نداشت وهر فامیل بخصوص خانمها از دریا توسط مرکب ویابه سرخود آب می آوردند وآنهم آبی که ازنظرصحی خوب نبوده وهمیشه وقت اطفال ما وکهنسالان را به امراض ناشی ازاستفاده ازآب های ملوث مبتلا میساخت وهمچنان هر روز زنان واطفال ما برای آوردن آب آشامیدنی مجبوربودن فاصله 3 کیلومتری را تا منبع آب اشامدینی  که همانا دریای هریرود بود طی نمایند. بخصوص درفصل زمستان یکی اززنان این قریه میگوید درروزهای برف باری مشکلات زیادی را متحمل میشدیم چون درروستا آب را باید زنان به سری خود به خانه بیاورند اگرمرد به خانه خود آب تهیه نماید اورا زن پرست میگویند اما رسم عنعنات ناپسند ما رابیشتر رنج میدهد. درزمان برف باری هوا آنقدر تاریک میشد که هم دیگر خودرا دیده نمیتوانستیم مانند حیوانات با کشیدن صداها ویاعمل که همه مارا احساس یکجابودن ویانزدیک بودن را میداد انجام داده تااینکه به فرزندان خود آب تهیه میکردیم . برای فعلا خدارا شکر گذاریم همه  باشنده گان قریه مابه آب صحی دست رسی دارند وهمه از ایجاد برنامه همبستگی ملی اظهارقدر دانی وحمایت میکنیم که مارا ازمشلات بزرگ وغیرقابل تحمل نجات داده است حالامیتوانیم به راحتی کامل اطفال خود را به گرفتن آب آشامدنی روان کنیم.
 
محمدایوب یکی ازباشنده گان این قریه میگوید او یک حادثه ای غمناک را دیده است واکنون باگذشت چندسال از آن حادثه بازهم اشک درچشمانش حلقه می زند وحادثه دردناک را چنین حکایت میکند:درسال 1385 دودخترم بنام های سکینه ونجیبه ( سکینه 11 ساله نجیبه 8ساله ) برای آوردن آب به سمت دریا میروند متأسفانه درحین پرکردن بشکه های آب یکی شان به دریا می افتد  ویکی دیگرشان به کمک خواهرش میرود که آنهم  به دریا می افتد بعد از گذشت چندین ساعت افراد دیگر ازقریه جهت بردن آب می آیند واجساد بی جان این دوکودک مظلوم را درکنار دریا پیدا میکنند اجساد شان را به قریه آوردند من هنوزهم باور ندارم که دخترانم را دریا ازمن گرفته است. غم ازدست دادن آنها از یک سو وبی مادر بودن آنها از سوی دیگر همیشه درقلبم مانند زخم باقی است.
محمدایوب درادامه میگوید زمانیکه برنامه همبستگی ملی (RBG1) درولسوالی دولت یار آغازشد وکارمندان موسسه محترم افغان اید جهت ترتیب  پلان انکشافی به قریه مراجعه کردند ماهمه اهالی قریه واعضای شورای انکشافی  پیشنهاد اعمار شبکه آبرسانی را درسطح قریه نمودیم وپس ازسروی آن توسط انجنیران دفتر افغان اید وبعدأ اخذبودجه به مبلغ (1000000) یک میلیون افغانی ازطریق برنامه همبستگی ملی وسهم مردم مبلغ (111112) افغانی پروژه اعمار شبکه آبرسانی را تکمیل نموده که اکنون مورد استفاده اهالی قرار دارد من مانند دیگر اهالی قریه زمانیکه از شیردهن های شبکه آبرسانی آب میبرم همه خدمت گذاران مردم وبخصوص دست اندرکاران برنامه همبستگی ملی که در این راستا با مردم همکاری نموده اند دعا خیر مینمایم که مارا از مشکل بزرگی نجات داده اند، ای کاش عزیزان من هم زنده می بودند واین روز را می دیدند من دعامیکنم که هیچ پدرومادری باچنین درد که همیشه درقلب من است روبه رو نشود.حالا دیگردرین قریه کسی بخاطر آوردن آب قربانی نمیشود.

​مردم درحال گرفتن آب از شیردهن شبکه آبرسانی هستند
مردم درحال گرفتن آب از شیردهن شبکه آبرسانی هستند

عکس محمد ایوب باشنده قریه
عکس محمد ایوب باشنده قریه