آرشیف

2014-12-23

دوکتور نصیر ندا

جلوه‌ای معنی

 

جامه رنگین جهان کر ده به بر

با گل وسبزه چو مینا جلوه گر

از تجدد زندگی زیبا شده

کهنه دارد زین جهان رخت سفر

در تلاش اش هر سلول زندگی

می فزاید تا که گر دد بار ور

باغ و راغ است ضحنه ای حنیا گران

سر وبدهد مز ده ای عطری سحر

تا زه گر دد آن نسیم و آب وحا ک

رهروان زندگیست با شور و شر

هر غریو باد باران خوند نیست

قضه ای نو رز میگو یند ز بر

نو دمیده هر گلی با غ و دمن

مید رخشد چون نگین تا ج سر

باد دارد بو سه بر رخسار گل

شبنم لو لو ضفت در بر گ تر

ا فتاب مهر با ن با گر می اش

بر جماد بر حیا ت است پر اسر

جمع زیبا یان جنان کر ده بپا

حسن انسان در میا نه چون گهر

دست در کا رند نقا شان عجب

تا به مینیا پر نیان سا زند دهر

نقش دلها میکند روی زمین

دست خلاقی جوانی کار گر

مینشا نندنونهال آرزو

تا به فضل دگری بدهد ثمر

بیخ می بررند گیاه هر زه را

تا نبیند آین بقا از آن صر ر

فضل کشت و آرزوی حا ل است

فر ضتی دگر بود بهر بشر

ضیقلی بدهد حیا ت خویش را

جلوه‌ای معنی کند ما نند زر

 

داکتر نصیر ندا

مار چ 2011