آرشیف

2015-6-20

جواد رضایی

جلسه هماهنگی نهادهـــــای مدنی و حقوق بشر ولایت غور

جلسه هماهنگی نهادهای مدنی وحقوق بشر ولایت غور به تاریخ 11/7/1391 دردفتر ارگان ملی واجتماعی جوانان غور برگزارشد.
هدف ازاین جلسه تدوین طرح مشورتی نهادهای مدنی وحقوق بشردرارتباط با تامین امنیت ، حکومتداری خوب ، مبارزه با فساد اداری وحاکمیت قانون به اداره محلی غور بوده است .
دراین جلسه ابتدا رئیس حقوق بشرولایت غور، دستاوردهای نهادهای مدنی را در10 سال گذشته ارزیابی نمود ونقش آنها را درنظارت ازاعمال حکومت ،انتقال خواسته ها ومشکلات مردم به اداره محلی ،کارهای رسانه ای وانعکاس مشکلات مردم دررسانه های ملی وبین المللی ،مبارزه با فساد اداری .. ارزنده توصیف نمود.
سپس رئیس شورای ولایتی مشکلات ولایت غور را ازناحیه نا امنی ها ،وجودگرپهای مسلح غیرمسول ،قتل شهروندان غور وعدم پیگیری وتعقیب قضایادرگذشته وفساد اداری ..بررسی وراه حلهای خویش را درزمینه مطرح نمود.بعد ازآن هریک ازمسولین نهادهای مدنی طرحها ،نظرات ودیدگا ههای خودرا پیرامون آجنداء جلسه ابرازنمودند.درپایان یک گروپ کاری ده نفره ازمیان اعضاء انتخاب شد تا این گروه ،طرح مشورتی نهادهای مدنی را به ادارده محلی غورتدوین نموده وبعدا دریک جلسه مشورتی با حضور والی ،قوماندان امنیه ،قوماندان لوای اردوی ملی ،امنیت ملی ورئیس شورای ولایتی رسما به اداره محلی تسلیم داده شود.