آرشیف

2015-6-20

جواد رضایی

جلسه حکومتداری خوب، حاکمیت قانون و حقوق بشر با حضور ولسوالان 9 گانه ولایت غور و رئسای ادارات دولتی

جلسه حکومتداری خوب،حاکمیت قانون وحقوق بشر، با حضور ولسوالان 9 گانه ولایت غور، رئسای صحت عامه ،معارف، رئیس محکمه استیناف ، رئیس مبارزه باحوادث وسرپرست احیاء وانکشاف دهات،خبرنگاران رسانه های ملی ومحلی غور، وفعالین نهادهای مدنی به تاریخ 4/11/ 1391دردفترولایتی غور دایرشد.
جلسه با تلاوت آیات قران کریم آغازیافت سپس جواد رضایی رئیس دفتر غور ضمن خیرمقدم به میهمانان واشتراک کننده گان درمورد نقش ولسوالان جهت حاکمیت قانون گفت : درسلسه مراتب اداری کشورما، بعد ازوزراء ووالیها،ولسوالان سومین مقام اجرایی مهم کشورمی باشند.ونقش آنها درتامین حقوق بشر، حکومتداری خوب وحاکمیت قانون بسیارمهم وارزنده است.
آقای رضایی بعد ازآن تعریف کوتاهی ازسه مفهوم حکومتداری خوب، حاکمیت قانون وحقوق بشررا ارائه نموده وهدف ازتدویرجلسه را چنین عنوان نمود: با استفاده ازفرصت پیش آمده می خواهیم مشکلات وچالشها وراه حلهای پیشنهادی ولسوالان ورئسای محترم ادارات دولتی را درچند موضوع مهم با خود داشته باشیم. اول موضوع امنیت ، دوم عدالت ،سوم معارف ،چهارم صحت.
بعد ازان مطابق آجندا درهربخش سولات مشخص طرح گردیده بود که ازجانب گرداننده جلسه مطرح وروی آن بحث وبررسی صورت گرفت وپیشنهادات وراه حلهای ولسوالان وپاسخ رئسای ادارات مربوطه، درزمینه های فوق دریافت گردید.

بخش اول – امنیت: 
دربخش امنیت مطابق آجنداء تعداد نفوس ولسوالیها،توانایی پولیس برای تامین امنیت وحاکمیت قانون ،هماهنگی بین ولسوال وقوماندان امنیه،وپیشنهادات برای بهبودامنیت درولسوالیها مورد بحث وتبادل نظرقرارگرفت. 
همه ولسوالان تعداد نفوس وتعداد روستاهای ولسوالی شان را ذکرنموده وازهماهنگی وهمکاری نسبی بین ولسوالان وقوماندانهای امنیه خبردادند.همه ولسوالان معتقد بودند که امنیت درولسوالیها ولایت غور، اولا توسط قوماندانهای مسلح غیرمسول وثانیا ازطرف طالبان تهدید می شود. طالبان و گروپهای مسلح غیرمسول ازمناطق تحت تسلط شان ازمردم جبرا مالیاتهای غیرقانونی وعشرجمع آوری می نمایند.آقای نصرتیارولسوال پسابند گفت:حدود 3/2 ازمساحت ولسوالی پسابند وتعداد 114 شورای انکشافی تحت کنترل طالبان است واین گروه درخزان امسال ازهرخانوار مبلغ 1000یکهزار افغانی را به خاطرتامین مصارف نظامی خود،جبرا ازمردم جمع آوری نموده است.

به خاطربهبود وضع امنیتی درولسوالیها، همه ولسوالان پیشنهادات ذیل را مطرح نمودند:
1-تشکیل پولیس درولسوالیها زیاد شود2- پلیس باید ملی شود وازحالت قومی خارج شود.3- افراد مسلح غیرمسول خلع سلاح شود.4- عملیات پاکسازی توسط اردو وپلیس درولسوالیهای نا امن اجراشود.5- کارهای عمرانی وپروژه های بازسازی درولسوالیها بیشترشود.6- روی کارهای فرهنگی بین مردم بیشترتوجه شود. 7- کمیت وکیفیت پولیس ارتقاء یابد. 8- انگیزه وطن دوستی درمیان پلیس تبلیغ وترویج شود.9- تغییروتبدیلی درصفوف پولیس غور درولسوالیها، عملی واجرایی شود.
نماینده دعوت شده ازطرف قوماندانی امنیه غیرحاضربود ونظرات ودیدگاههای انها درزمینه تامین امنیت درولسوالیها دریافت نشد.

بخش دوم – عدالت:
دربخش عدالت مطابق آجنداء، فعالیت وعدم فعالیت محکمه وحارنوالی درولسوالیها، درجه حاکمیت قانون وتعقیب وگرفتاری متهمین ومجرمین، موانع عمده دسترسی مردم به عدالت وراههای بهبود عدالت درولسوالیها بحث وبررسی وتبادل نظر صورت گرفت.
همه ولسوالان معتقد بودند که امنیت با عدالت رابطه مستقیم دارد.ولسوالان ولسوالیها دولینه ،پسابند، چهارسده ،وشهرک ازعدم فعالیت محاکم درآن ولسوالیها ومشکلات قضایی مردم شکایت داشتند .ولسوال تولک گفت :این ولسوالی قاضی دارد اما کمتربه وظیفه حاضرمی شود.آقای تمیم ولسوال تیوره گفت: قاضی تیوره آدم پاک وعالم است اما تا حالا به دوسیه مردم درست رسیدگی نکرده است.حارنوال تیوره هم آدم غیرمسلکی است ودوسیه ای که او ترتیب می کند باید یک نفردیگرآن راترجمه نماید.مولوی هاشم سرپرست ولسوالی دولینه گفت: ولسوالی دولینه مدت 2 سال است که قاضی وحارنوال ندارد.
همه ولسوالان تاکید نمودند که : عدم فعالیت محاکم درولسوالیها، بهانه تبلیغی به دست مخالفین نظام داده وباعث مراجعه مردم به طالبان وقوماندانهای مسلح غیرمسول شده است .همه ولسوالان تاکیدنمودند که ارگانهای عدلی وقضایی به شمول( قضات ،حارنوال،ومدیریت حقوق) مکان ودفترکارندارند. اکثرآنها دردکانهای کرایی کاروفعالیت می نمایند .اکثرولسوالان معتقدبودند که قوماندانهای مسلح غیرمسول مانع عمده تطبیق عدالت درولسوالیها است .
پیشنهادات ولسوالان برای بهبود عدالت درولسوالیها به قرارذیل بود:1- فعال شدن محاکم در7 ولسوالی ( چهارسده، ساغر،تیوره،تولک ،شهرک ،پسابند ،دولینه )2-افزایش امتیازات ومعاشات قضات وحارنوالیها 3- تهیه دفاتر وکرایه نمودن مشترک حویلی برای قضات ،حارنوالها ومدیریتهای حقوق درولسوالیها، 4-اعمال فشاربرزورمندان محلی وقطع مداخلات آنها درموضوعات قضایی.5- ارتقای ظرفیت واستخدام قضات مسلکی درولسوالیها،6- تغییرنفس خودولسوالان ورعایت عدالت درتوزیع امکانات وپروژه ها بین مردم .
بعد ازاستماع اظهارات ولسوالان ،درختم این بخش قاضی عبیدالله حنیف رئیس محکمه استیناف غورگفت: من با پیشنهادات ولسوالان محترم برای بهبود عدالت درولسوالیهاکاملا موافق هستم.ولی امنیت وعدالت رابطه مستقیم دارد. درولسوالیهای نا امن اگرمحاکم فعال هم باشد مردم به محکمه مراجعه نمی کنند وزورمندان محلی درکارقضا دخالت واعمال نفوذ می نماید. ایشان وعده سپرد تا مطابق فرمان شماره 45 ریاست جمهوری ، محاکم را در7 ولسوالی یاد شده هرچه زودترفعال نماید.

بخش سوم – معارف:
دربخش معارف مطابق آجنداءتعداد شاگردان ومعلمین ذکورواناث، تعدادمکاتب دارای تعمیروبدون تعمیر، وضعیت دسترسی دانش آموزان به کتاب ،معلم مسلکی وپیشنهادات برای بهبود وضعیت معارف درولسوالیها مورد بحث وبررسی قرارگرفت .آقای نصرتیارولسوال پسابند گفت : دراکثرمناطق پسابند دختران به مکتب نمی روند.ولسوالی پسابند 8000 هزارشاگرددارد که ازآن جمله فقط 1164 نفراناث می باشد.همچنین کمبود معلمین اناث مشکل بزرگ دیگر مردم می باشد.حاجی سیدمحسن ولسوال چهارسده می گوید : دراین ولسوالی فقط 5 نفرمعلم خانم وجوددارد. درولسوالی شهرک ازجمله 350 نفرمعلم تعداد 50 نفرخانم می باشند.درولسوالی تیوره ازجمله 495 نفرمعلم فقط تعداد18 نفرخانم می باشند.اکثرولسوالان ایجاد الحاقیه دارالمعلمین درولسوالیهای پسابند، دولتیار،لعل وسرجنگل،تیوره وساغر را ازاقدامهای مثبت ریاست معارف غور وگام مهم درراستای تقویت معارف عنوان نمودند اما ازنبود استاد ومواد درسی دراین مراکزنیمه عالی شدیدا نگران بودند.
جهت بهبود وضعیت معارف ولسوالان پیشنهادات ذیل را مطرح نمودند: 1- اعمار تعمیربرای مکاتب ازجمله 780 باب مکتب حدود 3/2 مکاتب یعنی 520 باب آنها درسراسرولسوالیهای غور بدون تعمیرمی باشند. 2-استخدام معلمین مسلکی . اکثرمعلمین درولسوالیها بی سواد یا کم سواد هستند. 3- تقویت نظام توسط معارف : برای تحکیم پایه های نظام وتامین امنیت ،استادان وشاگردان معارف می توانند نقش مهم را بازی نمایند.4- ایجاد دارالعلوم ها درولسوالیها تا ازرفتن جوانان به پاکستان جلوگیری شود.5- ارسال کتاب های درسی جدید به ولسوالیها7- تقویت ورشد الحاقیه دارالمعلمین ها با مواد درسی واساتید مجرب. 8 – ارتقاء تشکیل وارتقای سطح مکاتب ازمتوسطه به عالی .
درپایان این بخش محترم صبغت الله اکبری رئیس معارف غور ضمن قدردانی ازهمکاریها وپیشنهادات ولسوالان گفت : درولسوالی تیوره وساغرمعلم قراردادی نداریم. در5 ولسوالی (لعل ،دولتیار،پسابند،ساغروتیوره ) الحاقیه دارالمعلمین فعال شده که درآینده نزدیک کادرمسلکی برای معارف تحویل خواهد داد.با شامل شدن مضامین حقوق بشرومواد قانون اساسی درنصاب تعلیمی، نظام حاضرتوسط معارف تقویت شده است .همچنین موضوع کمبود تعمیرات مشکل بسیارعمده معارف درغور است . وزارت معارف درتلاش است تا ازطریق برنامه اکویپ وسایربرنامه های ملی برای ولایت غور درسال اینده 500 صنف درسی را اعمارنماید.آقای اکبری گفت عدم امنیت وگروپهای مسلح غیرمسئول معارف ماراتهدید می کند.آنها دراستخدام معلمین دخالت می کنند ومعلمین دوازده پاس را ازمکاتب خودسرانه رخصت نموده واقارب وقوم خودرا به حیث معلم قبول می نمایند.ایشان خواهان همکاری ولسوالان با مدیریتهای معارف درولسوالیها شدند.

بخش چهارم- صحت:
دربخش بعدی موضوع صحت مورد بحث قرارگرفت: کمبود دوا، کمبود داکتر ونرس قابله ازجمله عمده ترین مشکلات مردم دردسترسی به صحت دولسوالیها عنوان شد وبه پیشنهاد داکترغلام نبی یگانه رئیس صحت عامه قرارشد تا موضوع صحت درولسوالیها با حضور موسسه ACTD که مطابق قرارداد، خدمات صحی را درولایت غور ارائه می نماید؛ بررسی شود.
جلسه با دعائیه خاتمه یافت وهمه ولسوالان ورئسای ادارات دولتی ازابتکارکمیسیون حقوق بشر به خاطر تدویرجلسه حکومتداری خوب ،حاکمیت قانون وحقوق بشرتشکر وقدردانی نمودند.