آرشیف

2015-6-20

جواد رضایی

جلسه استماع عامه در ولایت غور به ارتباط “تجاوزات جنسی و قتلهای ناموسی”

سیدانوررحمتی والی ولایت غور: برای تامین عدالت ،رفع ودفع ظلم وستم عیله زنان درحدود صلاحیتها ومسئولیتهای خود متعهد هستیم.
داکترصبحرنگ: تجاوزات جنسی وقتلهای ناموسی دریک جامعه اسلامی بایک فرهنگ والاواصیل افغانی غیرقابل قبول وشرم آوراست .
جلسه استماع عامه درمورد قتلهای ناموسی وتجاوزات جنسی به تاریخ 26/9/1391 با حضورداکترثریاصبحرنگ کمیشنربخش حمایت وانکشاف حقوق زنان، والی ولایت غور، قوماندان امنیه ، رئیس محکمه استیناف ، رئیس حارنوالی استیناف ؛معاون امنیت ملی وحدود 45 نفر(10 زن و35مرد) ازرئسای  ادارات دولتی ، فعالین نهادهای مدنی ،موسسات فعال درعرصه حقوق زن ؛علما ء دین ،وکلای شورای ولایتی، اساتید دانشگاه ودارالمعلمین ، حقوق دانان، ورسانه های ملی ومحلی ولایت غور درسالن کنفرانسهای این ولایت دایرشد. 
قبل ازشروع رسمی جلسه تعدادی عکس ازخشونت علیه زنان ،درقالب اسلاید همراه با آهنگ  برای اشتراک کننده گان به نمایش گذاشته شد.
جلسه با تلاوت آیاتی چند ازکلام الله مجید آغازیافت بعد  ازآن جوادرضایی رئیس دفترولایتی غور تشریف آوری هیئت اعزامی کمیسیون حقوق بشر، ومیهمانان حاضردرجلسه را خیرمقدم وخوش آمدید گفته درمورد روند روبه افزایش قتلهای ناموسی وتجاوزات جنسی درکشور،پروسه تحقیق ملی واهداف جلسه استماع عامه برای اشتراک کننده گان به طورخلاصه توضیحاتی ارائه نمود.
سپس سیدانوررحمتی والی ولایت غور درمورد وضعیت حقوق بشری زنان درولایت غور صحبت نمود ودرابتدا به نمایندگی ازهیئت رهبری نظامی ،ملکی ومردم غور به هیئت اعزامی کمسیسون حقوق بشرخوش امدید گفت.والی غور ازابتکارکمیسیون حقوق بشر به خاطر پرداختن به یک موضوع مهم ملی تقدیرنموده گفت : امیدواریم نتیجه مباحثات وگفتمان ملی کمیسیون حقوق بشر؛دارای یک رهاورد روشن وبرجسته برای تامین امنیت بیشتربرای خانمها باشد .ایشان درحدود صلاحیتها ومسولیتهای خویش تعهد کامل نموده واطمینان داد تا برای تامین عدالت ،رفع ودفع ظلم وستم علیه زنان ازهیچ کوششی دریغ ننماید.آقای رحمتی دستاوردهای زنان غور درعرصه صحت،تعلیم وتربیه ودرعرصه سیاسی ومدنی را به صورت خلاصه درجلسه ارائه نمود. 
بعد ازآن داکترثریا صبحرنگ کمیشنربخش حمایت وانکشاف حقوق زنان درمورد وضعیت حقوق بشری زنان درکشورصحبت نمودودرآغازسخنان خویش ازصحبتهای عالمانه وتعهد والی غور درحمایت ازحقوق بشری زنان وتشریف آوری میهمانان تشکرنمود.داکترصبحرنگ گفت: در10 سال اخیر، براساس تعهد دولت وحمایت جامعه جهانی وضعیت حقوق زنان درعرصه سیاسی ،اجتماعی واقتصادی تحول شگرف ومثبت را شاهدبوده است . وی اضافه نمود : حقوق بشری زنان اکنون پشتوانه حقوقی وقانونی خوب پیداکرده وحقوق زنان درسطح رسانه ها به یک گفتمان غالب تبدیل شده است .داکترصبحرنگ با اشاره به آمار رو به افزایش خشونت علیه زنان گفت : تجاوزات جنسی وقتلهای ناموسی دریک جامعه اسلامی با فرهنگ والا واصیل افغانی غیرقابل قبول وشرم آوراست . هدف ما این است تا راه حلهای پیشنهادی مردم  ودانشمندان ودست اندکاران امورغور، را دراین مورد با خود داشته باشیم.*
سپس خانم لطیفه سلطانی هماهنگ کننده بخش حمایت وانکشاف حقوق زنان ؛ اهداف جلسه استماع عامه را برای اشتــــــراک کننده گان درراستای نظارت بروضعیت حقوق بشر،انجام مشوره ونظرخواهی عمومی با مردم ودست اندرکاران،بررسی علل وعوامل قتلهای ناموسی وتجاوزات جنسی،دریافت راه حلها، ارتقاء سطح آگاهی عامه ودادخواهی برای اشتراک کننده گان ارائه نمود.
دربخش دوم برنامه مسولین هریک ازادارات دولتی وسایراشتراک کننده گان مطابق آجنداء ودرمدت 5 دقیقه آماروارقام قتلهای ناموسی وتجاوزات جنسی،علل وعوامل وراه حلهای پیشنهادی خویش را به ترتیب ذیل در جلسه ابرازنمودند. 
قاضی  حفیظ الله ابوعارف رئیس دیوان جزا وسرپرست محکمه استیناف غور، حارنوال گل احمد حیدری رئیس حارنوالی استیناف غور،مولوی حیدری سرپرست ریاست حج واوقاف، مولوی عصمت ندیم رئیس شورای علماء، آقای نادری آمرتعلیمات اسلامی ریاست معارف ، مرتضی خان نماینده قوماندانی امنیه ،عبدالجبارراجی رئیس عدلیه،سارارضایی مسول خانه امن،مدیرمحبس غور،فریده ناصری مسول شورای اجتماعی بانوان غور،خدایارواقف رئیس دفترمجما ونماینده نهادهای مدنی غور،خانم هاجره مدیرحقوق ونماینده ریاست امورزنان ،موسی لعلی سرپرست دانشگاه غور،خانم انجیلا شریفی وکیل ونماینده شورای ولایتی،عبدالغفور غفوری خبرنگاررادیو صدای آزادی ونماینده رسانه ها،آقای رحیمی وکیل مدافع ،داکتریگانه رئیس صحت عامه  مطابق آجندا صحبت نمودند. 
اکثراشتراک کنندگان به شمول والی ،رئیس حج واوقاف ورئیس شورای علما ازبرگزاری جلسه استماع عامه وتحقیق ملی کمیسیون درمورد قتلهای ناموسی وتجاوزات جنسی وپرداختن به این معضل بزرگ اجتماعی درافغانستان قدردانی نمودند .
اکثراشراک کننده گان علل وعوامل تجاوزات جنسی وقتلهای ناموسی را به صورت ذیل بیان نمودند: 1- نا امنی، 2- وجود گروههای مسلح غیرمسول وزورمندان محلی درولایت غور3- عدم حاکمیت قانون وترجیح روابط برضوابط  4- عدم مجازات عاملین قضایا 5- فقراقتصادی وبی سوادی 6- دشمنی های قومی وذات البینی  بین اقوام ساکن درولایت غور7- عدم آگاهی ازحقوق شرعی واسلامی زنان .8-طویانه های گزاف .
راه حلهای پیشنهادی اشتراک کننده گان این بود تا عوامل فوق ازبین برود وامنیت وحاکمیت قانون توسط دولت تامین شود.
دراخیرآقای شاهین بشردوست جلسه را ارزیابی مثبت نموده وازحضور واشتراک گرم وصمیمی، مسولین ودست اندکاران وکارشناسان ولایت غوروارائه راه حل های شان تشکر وقدردانی نمود.
قابل ذکر است که درجریان مباحثات داکترصحبرنگ غرض وضاحت بیشتر، ازبرخی مسولین ادارات سوالاتی را مطرح می نمود وبه بعضی ازنظریات وانتقادات اشتراک کننده گان نیزپاسخ های قناعت بخش ارائه نمود. این جلسه توسط جوادرضایی مسول دفتر ولایتی غور گردانندگی شد.جلسه با دعاء خیرخاتمه یافت وجریان آن ازطریق تلویزیون محلی غور،رادیو صدای عدالت،رادیوآزادی پوشش خبری داده شد.
 
با احترام 
جواد رضایی مسول دفترولایتی غورکمیسیون مستقل حقوق بشر