آرشیف

2014-12-11

عبدالغفور غوری

جلاد

نه یی آ د م چو ا و با ش ر هز ن و طَرا ر میگرد ی
چو گر گا نم د ر ند ه و حشی و خو نخو ا رمیگرد ی

ز نـسـل آ د می ؛ ا مـا تـر ا ا نـسـا ن نـتـو ا ن گـفـت
چو بیبا ک ظـا لم و سفـا ک و هـم غـد ا ر میگـر د ی

بخـو ن هـمـو طـن تـر مـیگـنی د سـتـا ن نا پا کـت
چونا پا ک ؛ جا نی و جلا د ؛ پسی کشتا ر میگر د ی

به د شمن میفر و شی همتبا ر همکـیش و هـمد ینت
جـنـا یـت مـیکـنی هر با ر و چو ن مکا ر مـیگـر د ی

بیا با نگرد ؛ ولگرد قا تل و سفا ک و خو ن آ شا م
هیولا سر کش و گر د نگش و ا شـر ا ر میگر د ی

تـبهکـا ر و جـنا یتکا ر و هـم مز د و ر بیگـا نه
¬ز آ د م بو د نت ا نکا ر چو بد کـر د ا ر میگر د ی

بی تـقصیر میز نی بر سینه ی آ مـو ز گـا ر م تـیـر
ز ا طفا لم نمی شر می و هم سر شا ر میگـر د ی

بها ر و نو ر و ز(غوری) بخو ن آ لو د ه کر د ی با ز 
تبهکا رو ستمگا ر ی حقیرو خو ا ر میگرد ی

 

21.03.2014هلند 
عبدالغفو ر (غوری)
ا ین پا ر چه بمنا سبت شها د ت مظلو ما نهْ سه تن ا ز معلما ن که چند ی قبل د ر و لسو ا لی تیو ر هْ و لا یت غو ر بد ست ا و با شا ن و طنفر و ش به شها د ت ر سید ه ا ند خد ا و ند بز ر گ بهشت بر ین ر ا مقا م شا ن بگر د ا ند و صبر جمیل به با ز ما ند ه گا ن و فا میل ها ی شا ن نصیب کند .