آرشیف

2020-7-21

شاه ولی آرین

جفا

ما زړه درتـه کوڅه کړه، خـو تا ونه کړه وفـا 
ما ډېـره حوصله کړه، تا څو ځل وکـړه خطا
 
د وخت دغه اړتیا ده، ولې پوه نه شوې رقیبه 
تـاریخ دې مسخره کـړ، نــوره مـه کـوه جـفا
 
اغوس دنمارک 
۱۹/۰۷/۲۰۲۰