آرشیف

2015-1-24

akarimi

جـنـگـــلات در افغانستان و ارتبــاط آن بــــا محیط زیست

 
 
 جنگل ها یکی از گرانبهاترین و زیبا ترین مــنابع طبیعی هر کشور است . جنگل پناهگاه مناسب برای زنده گی انواع جانوران و پرنده گان میباشد . هوای جنگل مطبوع و گوارا و معتدل است .جنگل در تغییر آب و هوای یک مــــنطقه تاءثیر خوب دارد از شدت سرمای زمستان می کاهد و گرمای تابـــــــستان را تقلیل میدهد ، هوای مـــــــــــــنطقه را صاف و خوشگوارمیسازد .
        جنگلات ، منطقه را سرسبز ساخته ، هوای محیط را تصفیه نموده ، از تخریب خاک توسط باد و باران جلوگیری مینماید .
        در بعضی از جنگلات نباتات علفی میروید که غذایی خوبی برای حیوانات میباشد.
       در جنگلات انواع درختان مانند جلغوزه ، پسته ، سرو ، ناجو وغیره پیدامیشود .
      جنگلات دارای اهمیت سرشار محیطی  و اقتصادی نیز میباشد که  بر علاوه میوه های آن از چوب آنها نیز برای تعمیرات و سوخت استفاده بعمل می آید .
      جنگلات پسته افغانستان در مناطق بادغیس ، سر پل ، سمنگان و جنگلات بلوط و ارچه ولایات کنر ، نورستان ، پکتیا ، خوست ، ننگر هار  ، لغمان و کاپیــــــسا وجود دارند. بعد از آغاز جنگهای آخر در کشور و قطع غیر قانونی توســــــــط قاچاق        بران از چوب ، درختان جنگلات مذکور روبه کاهش رفته روز بروز ثروت ملی ما به یغما میرود . علاوتاً به اثر قطع جنگلات در افغانستان وضیعت محیط زیست خراب شده میرود سبب آلودهگی زیاد تر  هوا و محیط زیست میشود .
                
       امروز نقش و اهمیت جنگل و حفاظــــت از منابع طبیعی به هر کس آشـــــکار است با استفاده درست و موثر از آن میتوان زمینه های رشد اقتصادی را بخصوص در منابع چوب و کاغذ فراهم کرد و حفاظت و نگهداری از جنگل وظیفه همه ماست .
اگر ما از همین حالا در صــــــــورت امـــــــــکان برای گرم کردن خانه ها و تولید برق از  انرژی آفتاب ، باد و یا آب به جای مواد سوخت استفاده کنیم از یکطرف از آلوده گی هوا و از طرف دیگر از تمام شدن منابع مواد سوخت در آینده نزدیک جلوگیری کرده ایم ، زیرا منابع مواد سوخت محدود است و اگر در مصرف آن زیاده روی کنیم به زودی تمام خواهد شد .
نویسنده : احمد (کریمی) تاریخ25/12/1388 مطابق 16/03/010