آرشیف

2014-12-28

یحیی دبیر

جـنـــــــــــاب كرزاى !

جناب كرزاى ميرويد،دولت ناكاراراباخودببر
ميراث شوم ، شرو فسادآشكارا راباخودببر

تا اين ملت رهايي يابدو نفسى راحت كشد
ديگربرين شيوه ظلم وستم ، نه محنت كشد

زنده گى ملت سالها دررنج و عذاب گذشت
بس ناگوارو تلخ درهمه فصل وباب گذشت

دزدى و رهزنى و غارت ،رشوه به اوج خود
اين ملت فقيرغرق و غوطه ور به موج خود

تقسيم چوكى ومقام نه روى تعقل و انديشه
مصلحت انديشى،خويشخوارى رگ وريشه

درين دولت ملياردها اختلاس و غارت شده
نه زكس بازخواست،نه دربندو اسارت شده

قاضى ،رئيس ،وزيرووكيل عدل و داد نكرد
برين ملت مظلوم جزجور،كمك و امدادنكرد

حرف مظلوم نشنيده،فرياد به آسمان رسيد
كارد برپيكرملت نحيف تابه استخوان رسيد

زشرو فساد،وناامنى شهرت جهانى يافتيم
محصول ناكارآمدى، لقب آن چنانى يافتيم

پيشرفت ،صنعت ، تخنيك و زراعت تو كجا 
جزواردات ،محصول و عايد،تجارت تو كجا

زجانب اجنبى ملك مورد راكت بارى است
مردم بيدفاع در كوه و دشت متوارى است

هرروزدرملك جنگ وناامنى،قتل وماتم است
نه ثبات ونه امنيت، بروزحوادث هردم است

بااينهمه امداد نه زيرساخت و زيربنا داريم
نه درخزانه دولت دارايي ، ذخيره بالا داريم

سيزده سال گذشت،فصل كار به سر رسيد
نه دولت قوى، پاك و مستحكم به ثمر رسيد

جناب كرزاى ميرويد،دولت ناكاراراباخودببر
ميراث شوم ، شرو فسادآشكارا راباخودببر

 

دبير هالند٢٠١٤