X

آرشیف

جــنــت و دوزخ

ای خـــدایا سخـــت حیـــرانم کنون
دیـــن و ایمان را نمودند بس زبون

دو هدف اندر عبادت مضمـر است
ترس دوزخ شوق جنت درسراست

یا زخـــــوف دوزخ و روز جــــزا
می گــــــرایند بر عبـــادت بر دعا

تــــا ببخشد بر خطا شـــان کردگار
می نباشنــد دوزخــــــی روز شمار

واندگر از شـــوق حوران و شراب
درنمــاز و روزه و در تـــب وتاب

دست بــــر دامــــــان  دلا لان دین
می بـــرند تا وارسند بر حور عین

جاهــــلان اکنون بـه دست مفسدان
می شــــــوند تلقین جنــــت آنچنان

یا ســــــلاح انتحـــــاری می شوند
یا که وحشی و جهـــادی می شوند

شـــــوق رضــــوان و تخویف سقر
دیـــــن و ایمـان را بسازد مختصر

گر نبـــود این دو بودی رسم دیگر
ارزش انســـــــانی بـــــودی مستقر

این طمع وحرص این خوف ورجا
نزد آن انســــان بـــــودی  بی بها
 
فکر شان بــــودی صفای زنده گی
جهد شان بــــــودی همـه بالنده گی

باغ رضوان بودی این دنیای شان
نعمت و هستی بودی در پای شان

گر بـــری گـوید چنین عیبش مدار
بر رونـــــد روزگار اسـت بیقرار

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.