آرشیف

2015-1-13

احمد میلاد حیدری

جــمـعــــــه سـبــــز

 
(نعره های تکبیر، اسلو را لرزاند)

 

هفته قبل یکی از روز نامه های مشهور و پر تیراژ ناروی « داګه بلادت» کارتون نهایت توهین آمیز پیامبر بزرګوار اسلام حضرت محمد (ص) را در صفحه نخست اش به چاپ رسانده بود که بعد از توزیع آن و اطلاع مسلمانان مقیم اسلو،شماره های روزنامه مذکور مستقیم و غیر مستقیم از پروسه عرضه بیشتر بیرون ساخته شد۰
یکروز بعد از نشر روز نامه،اکثریت مطلق راننده ګان مسلمان شرکتهای تکسی رانی شهر اسلو دو روز متواتر دست از کار کشیده، اعتصاب نمودند که حدود شصت در صد اتحادیه های تکسی رانی فلج شده بود۰اعتصاب  بګونه بود که نتنها از انتقال مسافرین سر باز میزدند،بلکه موتر های تکسی شانرا در نقاط مهم و مزدحم شهر پارک نموده،بعضآ پروسه ترافیک شهری را مختل میکردند۰درین جریان مسولین مراکز و انجمنهای اسلامی شهر اسلو با مقامات پولیس داخل تماس و بعد از تلاش زیاد اجازه  راه اندازی یک مظاهره را حاصل نمودند۰ روز جمعه ۱۲ فبروری ۲۰۱۰ حدود ساعت دو بجه بعد از ظهر در محل  معینه (مقابل تعمیر پارلمان ناروی) به تجمع شروع نمودند۰ به اعتراف پولیس و قول میدیا ، سه هزار مسلمان در مظاهرات اشتراک داشته است۰ اما از دید نماینده ګان مراکز اسلامی،چیزی حدود  چهار هزار نفر شرکت داشته است۰(متاسفانه حضور مسلمانان افغانستانی کمرنګتر از آن بود که توقع میرفت)۰قابل ذکر است که تجمع این تعداد نفر  در تاریخ اسلو وشمال اروپا،بزرګترین ګرد همائی مسلمانان بشمار میرود۰ از آنجائیګه در میدان پیشروی پارلمان جای کافی نبود، در میدان« یونیورستی پلاس» که ۳۰۰ تا ۴۰۰ متر دور تر از پارلمان و در حد فاصل آن با اقامتګاه شاه(ارګ شاهی  موقعیت دارد،مظاهره شروع شد۰حدود ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ نفر از اشتراک کننده ګان در میدان تظاهرات نماز ادا کردند۰
(نماز بیشتر نمادین بود) بعدآ سخنرانیها آغاز ګزدید۰ در جریان سخنرانیها آنقدر نعره تکبیر ګفته شد و اللهُ اکبر کشیده شد که دوران حاکمیت مجاهدین و طالبان افغانستان را شکست داد۰ مظاهره از نظم خاص بر خوردار  و خیلی متمدنانه بود۰ دهها و صد ها جوان نیرو مند بعنوان کنترولر و ناظرکارمیکرد ،به هیچنوع بینظمی آګاهانه و یا هم غیر آګاهانه اجازه ندادند۰رعایت نظم وضع شده بواسطه مراکز اسلامی اسلو،پولیس عادی و کوماندو ها را که با دنده های برقی،ولچکها،کپسولهای ګاز اشک آور و۰۰۰ به صحنه آمده بودند،میشرماند۰به زبانهای مختلف شعار نوشته شده بود۰دهها بیرق که کلمه مبارکه طیبه در آنها نوشته شده بود،در اهتزاز بودند۰درختم سخنرانیها و صدور قطعنامه ګونه ایکه در آن خواستار جدی جلو ګیری ازادامه همچو حرکات وتنبیه!!عاملین این قضیه بود،خلاف اجازه قبلی پولیس از محل برګزاری تظاهرات الی نقطه صفری شهر راهپیمائی صورت ګرفت، اما با تدبیر خاص که از انجام هر نوع  عمل انتقامجویانه جوانان بر آشفته شده و احساساتی جلو ګیری بعمل آورده شد۰  یک اشتباه به ظاهر کوچک از تعدادی از حوانان سر زد و آن این بود که تعدادی از ناروژی ها را مخاطب قرار داده میګفتند منتظر عمل انتقامجویانه ما باشید۰ این حرف ناسنجیده ای چند نفر محدود از جوانان چون بهانه ای بدست میدیا و سیاسیون ایکه با مهاجرین وبخصوص مهاجران مسلمان
میانه خوب ندارند،افتید۰تلویزیونهای ناروی جریان را (بادر نظر داشت سیاست نشراتی شان) کم یا زیاد پوشش دادند۰
مطالب وسوالات چون: ۱۱ سیپتامبر در خاک ناروی ، ۱۱سیپتامبر ثانی،سونامی ناروی ، ترور در ناروی، آیا ۱۱ سیپتامبر دیګری در راه است؟و۰۰۰ در نشرات همه رادیو ها و تلویزیونها بار بار تکرار ګردید۰ مفاهیم فوق در ارتباط با حضور ګسترده،موجودیت اتفاق بین مظاهره چیان،حضورکمیت غیر قابل پیشبینی در تظاهرات و۰۰۰صورت میګرفت۰ این همبستګی باعث ایجاد تشویش دولتمداران و مردم ناروی ګردید۰