آرشیف

2015-3-13

نظیر ظفر

جـــور اخـــــوان

بسکه مغــــروق روزگار شدم 
رفته رفتــــــه جــدا ز یار شدم

بسرم گـــــــــشت آسیاب زمان
خـــــورد گردیده و غبار شدم

هر نفـــــس از خیال بی وطنی
زار و نو مـــید و اشکبار شدم

منت سفــــله زخم ناسور است
به همــــــین درد هم دچار شدم

بخت افـسانه ام دگر گون گشت
طعـــــمهِ دربطن سوسمار شدم

وای از جـــــــــور های اخوانم
لاجـــــــــرم  دور از دیار شدم

هر چـــه آمد سرم ز جور زمان
شـــــــــکر ها کرده پا سدار شدم

ور جینیا 15/03/11
نوشته نذیر ظفر