آرشیف

2015-1-16

جمعه خان مشتاق

جـــوانـــان تـهـــــداب آینده جـــامـعـه انــــــــد

گفته می شود جوانان قلب تنیده یک مملکت اند. آیا این مقوله ادعای تحقیقی است یا شعار تهیجبی ویا هردو؟ تجربه ثابت نموده که هرسه مورد درجوامع متعددمی تواند مصداق داشته باشد جوامع که وضعیت انسان شأن ازرشد وشگوفای فرهنگی توسعه سیاسی ورفاء اجتماعی حکایت دارد به تحقیق نقش جوانان درآن به مثابه قلب تنیده است که نیروبخش ومحرک همه ارکان حیاتی آن می تواند باشد.
جوانان مؤمن باداشتن ایمان راسخ به ذات الهی وانقیاد دربرابر اوامر واجتناب ازنواهی اوتعالی متصف به صفاتی اند که نقش تعین کننده رادرجامعه داشته می باشند. طاعت وعبادت یک جوان وتمسک او به دین ازآن حیث ارزش بزرگ دارد که وی دراوج قدرت جسمی وجنسی قراردارد ودارای شدت حساسیت اثر پذیری وانفعال دربرابر عوامل مختلف ومتحرک های محیطی می باشد. باوجود این همه اسباب وانگیزه های انحراف وقتی جوان مسلمان غرائز سرکش ومهار می نماید وقوای جسمی واستعداد خویش رادرمسیر سالم به کار می اندازد شائسشه رحمت والطاف بی پایان خداوند می گردد.
درمنابع قرآن وسنت میخوانیم که اصحاب کهف همچون عرفان وسالکان راه توحید بااعلام برائت ازئین شرکی قوم خود سربه بیابان می کشند.
همچنان حضرت ابراهیم علیه السلام هنگامی دربرابر بتان قیام می کند وبااستیصال همه مظاهر شرک قوم خود قرار می گیرد وبه زودی اورا تشخیص میدهد.
 
ترتیب کننده جمعه خان"مشتاق"
دانشگاه بلخ دانشکده ادبیات