آرشیف

2015-1-14

محبوب اکبری

جــــــــوانــــــــــــان و حکومت دو نیـــروی متضاد

 
بنام آفريدگار لوح و قلم
 
افغانستان کشوریست که سالیان متمادی مورد توجه سلطه جویان وتوسعه طلبان شرق وغرب قرارگرفته است همزمان مردم مبارز, آزادیخواه ووطن پرور افغانستان بخاطرحفظ منافع ملی, حفظ نوامیس ملی, حفظ تمامیت ارضی کشوریشان فداکاری های بی بدیل کرده اند, شهادت نوشیدند اما حیثیت افغانی خودرا درمقابل پدیده های شوم کوردلان ,مزدوران و اجیران جهان زورسرمایه تاآخرین رمق حیات خویش حفظ کردند. فضای آزاد زیستی امروزی مردم افغانستان ثمره آن میباشد. محوری اصلی این چرخش مبارزای توده جوانان بوده که باسجایای نیک وایفای وجایب ملی وایمانی خویش درین مبارزه سهیم شدند. جوانان روشنفکر محورچرخش چرخ گستریش وانکشاف یک دولت است .حقیقت آشکاراست که دراثرفقدان جوانان اردوتشکیل نمیشود.درصورت عدم اشتراک این قشرفعال به صفوف پولیس قطعات امن ونظم عامه تشکیل نمیشود.درصورت عدم سهم این چراغ افروزان آینده کشور مکاتب وجود ندارد.این توده نیرومند وبالنده ستون فقرات دولت راتشکیل میدهد.دردول آگاه وقانونی جوانان مدافع حقوق همگانی درمقابل تجاوزات بیرونی بوده است.درحقیقت جوانان وسایل واساسات لازمی دولت ودولتداری است.جوانان آرزوی دیرینه دارند.این نیروی آزادیخواه ضرورت مبرم به سرنوشت درخشان دارند ,این رهروان صوب تجلی نیازمند تحصیل علوم معاصرووسایل مدرن چون انترنت, کمپیوتر وسیستم جدید دارند, اماکن اکادمیک اشد ضرورت جوانان است که تااکنون دولت هیچ اقدام موثری دررابطه به خرج نداده وهمچنان هیچ برنامه ای جهت محوبیکاری جوانان روی دست ندارد. کاروان وقافله جوانان امروز دروادی حسرت وافسوس درحرکت است. سیروسفرشان درسمت وسوی نامعلوم رهسپار است. درین فضای تیره وتار راه اصلی خویش راگم کرده اند, آتش رهنما دربیابان ظلمت وجودندارد.ولی بااین همه نابسامانیها بازهم جوانان افغان دست وپنجه نرم میکنند وپابه پای زمان مبارزه میکنند الی رسیدن به قله های مرتفع ظفرپستی وبلندی هارا می پیمایند.جوانان ازآبله دست وعرق ریزی ومحصول کاروزحمات خویش آینده خویش را میسازند... ولی متاسفانه درافغانستان جوانان استعمال میشوند.ازهرگوشه وکنار دستان تبعیض اندرکاراست.به وسیله گروهاوتنظیم های بیرونی تحریک واستفاده سوءازایشان صورت میگیرد. پلانهای دیروزیکه توسط دشمنان دین, مزهب, عنعنات وکلتورافغانستان به خاطرمختل ساختن زمینه تحصیل وآموزش جوانان طرح شده بودامروزدارد جامه عمل می پوشد.اکثریت جوانان را ازنعمت سواد ودانش بی بهره ساختند.امروزازبیسوادی و ازنادرک ایشان استفاده سوء صورت گرفته وبوسیله ایشان اوضاع سیاسی ,اجتماعی وفرهنگی افغانستان را برهم میزنند. دولت نیرومند وآگاه وجودندارد که ازحال واحوال ایشان سراغ داشته باشد. رفع احتیاجات جوانانیکه درخارج ویا درداخل کشور هستند درج پرونده ایدیولوژی خود نماید.جوانان بااشتیاق تمام بخاطرتامین معیشت  وامرارحیات آتیه وآینده شان به آستانهای اکادمیک وادبگاه ودبستان قدم میگذارند ولحظه به لحظه دوران شباب ونوجوانی شانرا جهت فراگرفتن دروس وحدت, انسان دوستی, همگرایی, احیای احساس وطندوستی دارند صرف میکنند.به امید آنروزیکه درپرتوتجلی خورشید سعادت زندگی تابان داشته باشند. ولی چنین نیست, بعدازسپری کردن دوره ثانوی ولیسه تعدادی کثیرجوانان جهت بدست آوردن لقمه نانی  بگونه غیرقانونی وراهای صعب العبوررهسپاری کشورهای ایران, ترکیه ویونان وامثالهم کشورهای آسیائی واروپائی میشوند.اکثریت آنها تحت شکنجه, ضرب وشتم پولیس, ونیروهای امنیتی کشورمربوط قرارمیگیرند, که درنتیجه تعدادی ازجوانان جان شیرین شانرا نثارمیکنند, تعدادهنگفت دیگرمجروح, وتعدادی هم درزندان های مدهش وخطرناک محبوس اند .تعدادی هم به کارهای شاقه درمقابل مزدناچیز مصروف کار اند. بالاخره مزدشان برایشان داده نمیشود,درصورت تقاضا,ازجانب اربابان جباربا الفاظ گوناگون اختارهای ثقیل وسنگین برای شان داده میشود. دادگاهی وجودندارد که داد ستانی بکند, پس بکدام درب دق الباب کنندو به کی روی بیاورند؟ وازکی مدد بخواهند؟ای واه

مابدین درنه پی حشمت وجاه آمده ایم
ازبدحادثه اینجا به پناه آمده ایم

 

آیا این محبوسین, مجرحین وکشته شده گان درین راه بشراند؟آیا اینها منجمله اولاد حضرت آدم (ع)نیستند؟اگرهستند,پس چرا کنوانسیون حقوق بشربه اغمازگوناگون چشم پوشی میکند؟چراوزارت کارواموراجتماعی ,معینیت جوانان وتعدادهم ازواقعیت بینان افغانستان ازاین روند اسفناک چشم میپوشند؟چرادولت افغانستان درمقابل این سیل عظیم مهاجرت توجه نکرده مهرسکوت بردهان زده است؟حكومت وحكومت  داری بگونه سمبولیک چه مفهوم دارد؟ملت افغانستان دولت فاشیزم نمیخواهد.ملت افغانستان دولت استبدادی نمیخواهد.ملت افغانستان دولت ایکستریمیستی ,افراط گرا وملتیمتالیستی نمیخواهد.بادرحاشیه راندن کدرهای علمی ومسلکی وسیاسیون کاراراازتریپون های کلیدی وسرنوشت ساز,ملت افغانستان مورال خویش راازدست نمیدهند ,کاروپیکارومبارزه شان درمقابل دیودد همیشه جاوید است.
 
بااحترام محبو ب اکبری
برگرفته شده :(ازویبسایت آریایی ویبلاک  اجتماع )