آرشیف

2014-12-26

سید عبدالعزیز خالو

جـــام غـــــــــور

كـوهـسـار كـهــن چــه پـر زنــور اســت
درخـــا طــــره هـــاي مـــا ســرور اسـت
 
تــمـكـــيــــــن جـهــــــان مــعــنــــويــــت
كـــان هــنـــري بــه جــام غــــور اســت
 
ســيـــرفــلـــكــــي ونــــــور مــهـــتــــاب
قــطـــــب هـــنـــــري ومـــحـــــــور آداب
 
بـخــشـــيـــده خــرد شــــراب تــحــصـيـل
بـــــر نــــوشـــيــــدگــــان بـــــاده نــــاب
 
تــصـــويــــر عــــلايـــمــــــات در بـــــار
تـــابــيـــــــده زگـــــوهــــران شــهـــبــار
 
آثـــــار پـــــديــــده هـــــــــاي روشــــــن
در عـــالــــم خـــواب نــقــــش بــيـــــدار
 
غـور اسـت وشــهــيــر قـــلــب كــشــور
ايــــن كــشــــور آســـيــــــا و خـــــــاور
 
گـــــــهــــــواره دانــــــش وتــــمـــــــدن
اي كـــــوكــــــــب آريــــائـــــي پـــيــكــر
 
مـنــقــــوش جــــواهــــرات از چـيـسـت
كـشـــاف مــنــــابــعـــــا ت از كــيـســت
 
در ســعــي وتــلاش وزحــمـت خـويــش
تــحـصـيــل نـمـا كـه عـمــده نـقـشـيست
 
از بــهـــــر وصـــدف زمــرد از ســنگ
دنـــيـــا هــــنـــر ســـــــروده آهـــنــــگ
 
زيـــبــــائــــــي وتــــاروپــــود مــيــهــن
از ســيــقــــل دانـش اسـت وفــرهـنـگ
 
نــظــــم خـــــــردو شـــعــــور آبـاســـت
نـــجــــم مــلـــكـــان غـور بـر جـاســت
 
اعـــيــــــان غـــيـــــور مــلـــك رفـتـنـد
از چــهـــــره نــســــل مـا هــويـداسـت
 
خــالــــو ســخــن تــراســــت ايـــنــــك
در گــــــوش وطــــــن نــداي تــولــــك
 
طـبــع نـمـكـــيـــن خـــوشــتــــر ايــــد
گـــر شــعـــروادب تــراســت مـسـلـك