آرشیف

2015-2-17

نورالله وثوق

جــریــــان بـــــاد

چشمِ من است وجلوه ی جریانِ باد ها
دنیای هرچه دیده شده زانِ بادها

بازار ارز زاری ما تا همیشه باد 
ارزانی سهامی ارزانِ بادها

گفتی که سروقامت ما خم نمی شود
درگیرودارِ مستی جریانِ بادها

اینک ببین در آیینه تصویر خویش را
بیدِ نفس بریده ی لرزانِ بادها

برج بلند ایفل پاریس دیده است
ما را که رفته ایم به پرسانِ بادها

بازیچه ی تجارتِ بادِ زمانه ایم
آویزه ی نمایشِ دکّانِ بادها

آخر به رقصِ بسمل دل خو گرفته ایم
در زیرِ پای بازیِ میدان بادها 

نورالله وثوق
.. 
پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۳