آرشیف

2014-12-27

mhadad

جـغـــــــــــــــد ها

 

 

خواب دیدم که جغد ها خوابیده و
زغن ها کوچیده اند
پروانه ها به مهمانی آتش امده و
شمع ها دوباره روشن شده اند
باغ دارد طراوت خویش را دوباره میابد
وقناری ها درباغ برمیگردند
بر می خیزم و
عزم سفر بسوی باغ میکنم تا
خندۀگلان و
چهچۀبلبلان
آواز قناری
درزیر باران ابرهای بهاری
غم های نهفته در دل را بزداید
چه خوابی!
ولی بیدار شدم و
دیدم هنوز شب است وسیاهی.