آرشیف

2018-10-2

دوکتور ص. سعیدي

جعل اسناد علمی!

فاطمه نظری رئيس دانشګاه رابعهء بلخی امروز به اتهام جعل اسناد  علمی در کابل دستګیر شد(١/١٠/٢٠١٨)
چنین اسناد جعلی از قُم و سایر منابع ایران برای اجنتان شان در افغانستان عام اند. 
این حالت خطرناک‌در ابعاد مختلف کشور ما افغانستان  به صورت عام مسلط  است!
امروز زمانیکه اظهارات منطقی امام و خطيب مسجد جامع وزیر محمد اکبر خان کابل را در مورد افشای ماهیت آخوندی و متعصب  ایران به ترجمانیکه  خود را در انګلستان  افغان و هراتی جا زده، ارسال کردم و اینکه چیزی کم دوه میلیون مسلمان سُنی در تهران حق مسجد ندارند تا نماز به طریق فهم خویش از دین اسلام، فهم اهل السنه و جماعه بر پا کنند، این ترجمان رسمی ماهیت شیعهء رافضي، اصل ایرانی و متعهد بودن خویش را با عناد مخصوص خود شان بیان کرد و به دفاع از رژيم آخوندی ایران به وقاحت خاص خود رفت و پرداخت. 
کلمات وهابی، تکفیری و سایر آسان سازی های دیګر از جانب شان به آدرس امام بزرګ کشور ما به کار برد. 
با تمام قوت ماهیت خویش را افشاء و من را قادر ساخت که آن سخنان ضد ایران اولی یکنیم سال قبل وی که با سکوت من مواجه بود، صرف جهت معلوم کردن من وتلاش های بعدی اش به خدمت درآوردن من به نفع ایران بود. 
مجبور شدم برایش از راز که در چندبن سال قبل از دهن اجنت تسلیم شدهء ایران آګاهی داشتم برایش بنویسم و از ایشان خواستم دیګر مزاحم من نه شوند و تلاش شان در مورد من بیهوده است. 
برای شان از اجنتان خفتهء سپاه پاسداران ایران که در جهان دارند و این اجنتان برای مثلا ۵-۱۰ سال با قطع رابطه، تا رساندن خود به هدف در جهان مصروف فعالیت اند مستند نوشتم! وارخطاء و دستپاچه شد. 
چنین اشخاص که ترجمان رسمی محاکم انګلستان  به نام افغان اما در اصل ایرانی و اخوندی اند مانند همین اسناد جعلی علمی در افغانستان و خارج از آن سخت خطرناک و قابل دقت اند. اینها با تمام فریب با تماس به مراجع مهم کشور های جهان، ایشان  را بد راه کرده و فتنه میکنند. تصادفی نیست که در سیستم مهاجرین اګلستان کلمهء افغانستانی را به وزن پاکستانی داخل کرده اند. به نحویکه در روز اول سال رئيس جمهور قبلی آمریکا عوض تبریکی ګفتن  سال نو ( نوروز) به همهء مردم خطه و این سر زمین ها، صرف به ایرانان سال نو را تبریک بګوید.
ازين خطرات بايد مسوولین، مهاجرین پناهنده و مراجع رسمی آګاهی بايد آګاهی داشته باشند. 
تقلب کاری ها و استاد پوهنتون سازی ها در افغانستان از امکانات ایران  و کم و بیش پاکستان، از مشاکل عظيم و خطر ناک اند که کشور و مردم ما به آن دست به ګریبان خواهند بود و هستند.
این مبصرین سیاسی و اشخاص مطرح دشمن نوکر در افغانستان ازهمین روشها کار ګرفته اند و این پروسه ادامه دارد. 

پایان بی پایان 
د. ص. سعیدی 
٢/١٠/٢٠١٨