آرشیف

2019-1-4

عزیزه عنایت

جشن وطن !

         
   
بـازکجا جشن وطـن برای ما زنـده شود
کمپ زکمپ دیگری روشن و بالنده شود

نغمه وسازمطربـان تا بفلک رسد بگوش
ظاهــرخـوشنـوای  مـا بـلبـل پـاینده شـود 

پــرچـم آزادی مــا زآسمــان ســربکـشــد
کابـل پــرنشـاط مـا جشنی و زیـبـنـده شود

تک تک اهـل وطنم زشهــروقــریه هاوده
سـوی چمن سیرکنــان شاد وشتـابنده شـود

کـابـل زیبا همه شب پرزچراغ ونورعشق 
همچو ستـاره جلــوه گـربـازدرخشنـده شود

دورشـود نـفـاق وکیـن همدلی وبهم قـریـن
دشمن دیـریـنـه ی ما زبــون وشرمنده شود

همــوطنم زجـان ودل بهـرنجــات این وطن
بــروی دشمـنـان مــا خـنجــربــرنــده شــود

زیــرنظـرآیـدم آن جشـن وچـراغــان وطــن 
پـس زکجـا ایـن دلـم ازخـاطره هـا کنده شود

باز"عزیزه"درسرت این چه هـوا وآرزوست
سیــرزمان را بـه عقب نیست که گردنده شود

29/12/2018  هالند
      عزیزه عنایت :