آرشیف

2021-3-25

رسول پویان

جشن نوروزی

 

بهار آمده عشق و طرب به ناز کنید
نشـاط باده بـه فتوای دل جـواز کنید

بـه روی قـلـۀ تـاریـخ افــتخارآمـیـز
همیشـه رایت نـوروز را فـراز کنید

به پیشواز بهاران و جشن نـوروزی
چمن چمن غـزل عاشـقانه ساز کنید

به بـرگ گل نکنیدرنجه خاطرنازک
بهـار عـاطـفه را جـشـن دلنواز کنید

هـرس که کاکل پایـیز را کـنـد کوتاه
سرود گیسوی نـوروز را دراز کنید

خجسته پیک ورارود میرسـد ازدور
به بزم رودکی تا یاد چنگـنـواز کنید

دلی که واله و مفتون چـشـم فتّانست
ورا بـه محفـل عیدانـه پـیشـواز کنید

به یاد فرخی و عنصری و فردوسی
سـراغ نـوروز محـمـود از ایاز کنید

به روی مردم دلخسته از زمستان‏ها
درِ بهـشت طبیعت هـمــاره باز کنید

ز سنگ و گل نیابـید نـور یـزدان را
به سوی قبلۀ خورشـید دل نماز کنید

توان درک حقایق در یـد عشق است
همیشه گـوش به عشّاق اهل رازکنید

ز قـیـد و بند دو عـالم می شوید آزاد
کمـال عشـق و محـبت اگـر نیاز کند

غزال و نخچیر و آهـو یار دل‏ها باد
حذر زحملۀ گرگ و نیش گـرازکنید

هنوز لاشه خورند کرگسان افراطی
کـبوتـران قشنگ را رفـیق بـاز کنید

خزان دلان همه تاراج میکنند میهن
شکوه وحدت نوروز چاره سازکنید

به یمن همـت عالی وطـن کنید آزاد
هلا! که مـردم آرزده سرفـراز کنید

18/3/2021
رسول پویان