آرشیف

2015-8-15

عصمت الله راغب

جسم نحیف غنی درپیچ و تاب بیماری مزمن !!

در این روزها کشور در فقدان یک رییس جمهور صحتمند و تن درست رنج می برد ، اول مریضی مزمن ولاعلاج غنی و دوم با این وضعیت غیر نورمال غنی، کشور در حال رفتن بسوی یک بحران است، که از این ناحیه ملت افغانستانی خود را در یک پرتگاه هولناک و مخاطره جدی می بیند.
گفته شده است؛ رییس جمهور کشور از مدتهای زیادی به این طرف در کنار دیگر امراض که عاید حالش است از مرض سرطان به شدت رنج می برد، این بیماری کشنده که حالت صیحی غنی را خیلی وخیم ساخته، گفتنی است، که در مصاب با این بیماری مهلک وکشنده تاهنوز باوصف وارد نمودن هرنوع خسته گی های روحی و روانی بازهم غنی چگونگی وضعیت صحی خویش را به طوری آگاهانه از ملت کتمان نگهداشته است. نظر به تحقیقات طبیبان که علامات این بیماری را در عرصه طبابت پیشکش کردند، اکثر این علامات در وجود غنی به درستی ملموس ومشهود است. قابل ذکر است؛ که این مریضی پس از مدتها درد والم استخوان سوزسرانجام غنی را در یک مرحله اساس که الزاماً باید در کشور می بود، مجبور به روانه پزشک در خارج از کشور نمود، و در چند روزی قبل که ایشان به بهانه تداوی بیماری از ناحیه پاه عازم آلمان شدند تا مدتی را نیز به حالت نامعلومی به سر می بردند که تاجای پس از رفتن شان خبر مرگ جناب عالی نیز شایع شد، پس از آن رفته رفته از چگونگی نوع مرض شان ملت نیز وقوفیت وآگاهی کامل حاصل نمودند که در این روزها سخن بیماری سرطان آن در افواه خاص وعام افتاده، ازینکه این مرض غیر قابل تداوی وکشنده گفته شده است، حامیان داخلی وجهانی آن، سخت نگران وضعیت صحی آن اند. واقعیت سخن به ملت زمانی روشن شد که غنی درهنگام سفر جهت تداوی به کشور آلمان برای اینکه امید زنده پس آمدنش نیز برای خودش به یک نا امیدی مبدل شده بود، بنابه همان ننگ افغانی خویش ازینکه معاونینش از غیر خودش است هرگز بالای آنها اعتماد نکرد که ایشان را طبق قانون اساسی افغانستان یکی از آنها را سرپرست تعین کند وپس از درگذشتش از زبانی دیگری تا مدت شش ماه حاکم این جغرافیای سلطنتی باشد ولبه ی از تاریخ برطایفه ی دیگری نوشته شود؛ اگرچند این عمل غنی خان خشم عده از حامیان معاونینش را نیز به همراه داشت ولی در برابر خود کامه گی های این آقا کدام تاثیری را بجا نگذاشت، گفتنی است که پس از سفر اخیر آن به آلمان در شبکه های اجتماعی خبرها حاکی از آن بود که غنی برخلاف دوره های قبلی ومغایر با قانون اساسی این بار عبدالله عبدالله رییس اجرایه را که هم تبار وی است، سرپرست ریاست جمهوری برگزیدند.
یک منبع آگاه از وضعیت صیحی غنی می گوید که، از این حالت غیرنورمال بودن غنی، حامیان آن در منطقه وجهان مثل عربستان سعودی وامریکا که تاجای هزینه پرداز مصارف کمپاین های انتخاباتی وی بودند سخت نگران اند، و بر سرمایه های مصرف شده بخاطر پیروزی آن نگرانی جدی دارند د، در این میان خصوصاً امریکایی ها که تلاشهای زیادی را برای پیروزی غنی به خرچ دادند بیشتر از هرکس دیگر نگران کسل مهلک آن اند، زیرا با در گذشت غنی، امریکایی ها از دو لحاظ اظهار پریشانی می کنند، اول اینکه سرمایه های مصرف شده روی پیروز ساختن غنی بدون دریافت نتیجه مطلوب، به هدر می رود ودوم چگونگی کنترول اوضاع تا برگزاری انتخابات نمایشی بعدی وپیروز ساختن فرد دیگر که به خواست آنها در افغانستان باشد منابع مالی زیادی را می طلبد. منبع اضافه می کند که امریکایی ها از همین حالا در پی جستجوی فرد دیگری پس از درگذشت غنی بحیث رییس جمهور کشور می باشند تا بلا فاصله پس از غنی جای آنرا پر کنند.
راغب
23/5/139