آرشیف

2018-9-1

محمد سرور انوری غوری

جزیات قرارداد اب دریای هلمند بین افغانستان وایران:

محمد موسی شفیق صدراعظم وقت افغانستان ودولت ایران درسال 1351ومارچ 1973 طی یک معاهده ودو پروتوکول به امضارسید .

  به اساس این معاهده حقآبه ایران عبارت است:

     ازمجوع مقدارآب ازدریای هلمند درسال نورمال ویا مافوق نورمال از176 مترمکعب فی ثانیه ,مقدار 22 مترمکعب فی ثانیه و4 مترمکعب آب  فی ثانیه بعنوان حسن نیت وعلایق برادرانه ازطرف افغانستان به ایران داده میشود .