آرشیف

2015-1-12

محمد امین وکیل

جریان دومین روز اعتصابات اصـنـاف شـهــــر چغچران

 
دومین روز اعتصاب اصناف شهر چغجران به آرامی بدون کدام حادثه به پایان رسید  تاریخ 3میزان با شروع اعتصاب در مسجد شهدا تجمع مسالمت آمیز بر گزار شد رئیس اجرائیه ولایت با جمع دیگر درین محفل اشتراک نمودند وروی پیدا نمودن راه حل به توافق نرسیدند ودر نتیجه اعتصاب چیان با صدور قطعه نامه این محفل را به پایان رسانیدند  وقطعه نامه شان توسط مقامات محلی به تمام ارگان های ذیربط مرکزی ارسال شد وجریان اعتصاب از طریق تلویزیون ملی کابل به نشر سپرده شد .
4میزان یک روز کاملا آفتابی وآرام در شهر چغچران بود حتی  بعضی مغرضین ومفسدین هم نتوانستند ازین وضیعت استفاده برده دست به خشونت بزنند درین روز نیز تجمع مسالمت آمیز در مسجد جامع شهدا بر گذار شد ورئیس اجرائیه مقام ولایت نیز درین محفل حضور داشت وبرای راه حل به نتیجه نرسیدند تا به این اعتصاب پایان دهند  ومحفل با صدور قطعه نامه دومی به پایان رسید  . ساعت 2بجه جلسه اداری مقام ولایت در سالون کنفرانس ها دایر شد تمام مسئولین ادارت دولتی دران اشتراک نموده بودند ودران محفل والی غور تمام تلاش های را که جهت انتقال خواست مردم به وزارت فواید عامه ومقام ریاست جمهوری نموده بود بیان نمود وموصوف اظهار داشت که وزیر فواید عامه تعهد نموده تا موضوع اسفالت سرک داخل شهر چغچران را با شرکت افغان جرمن در ظرف دوروز حل نماید وبه این معضله پایان دهد .درین مجلس عده از بزرگان به شمول رئیس محیط زیست ، شاروال شهر رئیس اقوام وقبایل ، نماینده شورای ولایتی ، نماینده ریاست امنیت ملی ، نماینده قواندانی امنیه ، نماینده مقام ولایت تحت ریاست رئیس حج واوقا ف آقای مجیدی تعین شدند تا به نزد نمایندگان اصناف رفته وراه حل جستجو نمایند تا آسیب برای مریضان که پشت دوا میگردند ، مسافران که نان وآب می خواهند وبعضی مشکلات های دیگری که در قبال این حرکت نهفته است نرسد ومن زمانی که ساعت 5عصر از دفتر به طرف منزل میرفتم شهر آرام بود وچند شعار نیز در شهر نصب شده بود که نمایانگر خواسته های اعتصاب چیان بود  به چشم میخور د که من عکس گرفته ودر پایان این مطلب تماشا کنید . به امید که این حرکت  راه باشد برای اصول حق مردم بی نوای غور نه این که یک حیله باشد برای تطبیق اهداف دشمنان سوگند خورده مردم افغانستان .
جریان اسفالت سرک داخل شهر وچگونگی معاملات پشت برده وفرار ودستگیری ورهائی مرموز کارکنان شرکت در مطلبی بنام دستان پنهان نوشته شده که هنوز در اسکرین سایت جام غور وجود دارد که علاقه مندان می توانند مطالعه نموده وقضاوت مردانه نمایند .

6عصر شهر چغچران
محل خیر آباد

 
جریان دومین روز اعتصابات اصنا ف شهر چغچران
 
جریان دومین روز اعتصابات اصنا ف شهر چغچران
 
جریان دومین روز اعتصابات اصنا ف شهر چغچران
 
جریان دومین روز اعتصابات اصنا ف شهر چغچران
 
جریان دومین روز اعتصابات اصنا ف شهر چغچران