آرشیف

2019-6-6

گل رحمان فراز

جرگه ی معرفت!

جرگه ی معرفت!

۲۱۷۶ دانش آموز بعد از تلاش های آمادگی شب و روز، امروز در آزمون کانکور ولایت غور اشتراک نموده اند. از جمله آمار فوق ۵۹۷ تن آن را قشر اناث (دختران) شکل می دهد. این جرگه نسل اُمید است و بانی انکشاف و رُشد کشور شان خواهند شد

آزمون کانکور، دروازه پیروزی تحصیلی دانش آموزان قلمداد می شود. دروازه که قفل اش به کلیدِ آمادگی سه ساله (صنوف دهم، یازدهم و دوازدهم) باز شده و گره مشکلات زندگی از اینجا گشایش می یابد. جامعه سالم در گروی دانش آموزان سلیم است. دانش آموزان که از آغاز شمولیت در مکتب الی آخرین پایه تحصیلی شان به فکر ایجاد تغییر مثبت و مثبت تمامشدن اند

رویای رفتن به دانشگاه از اینجا سرچشمه می گیرد و هم داشتن زندگی مرفه و آرام. این اُمیدیست که برای شان انگیزه می دهد تا تلاش نموده، درس خوانده، کامیاب شوند و برای آینده خود تهدابی نهند

گذشته از اینکه رویای رفاه بعد از فراغت دانشگاه چقدر به نفع دانش آموخته گان تمام می گردد، حد اقل جامعه پویا گردیده و بسوی ملت شدن سوق می یابد.

این خود خجسته است و برای همه اشتراک کننده گان این آزمون طلب کامیابی و پیروزی در رشته های دلخواه شان را می نمایم

با مهر 

گل رحمان فراز