آرشیف

2019-10-13

رفعت حسینی

جرمشناسی

 

درحقوق کیفری یا حقوق جزا روشی برمبنای موازین مجردوکلی وجوددارد بنام جرم شناسی. جرم ‌شناسی شاخه‌ یی از دانشهای اجتماعی است که درآن سرشت، سبب، فراخنا،وکنترل رفتارمجرمانه درفردوجامعه، مورد شناحت قرار می‌گیرند.
ازدلایل اساسی که درافغانستان ،دولتداری تا روزگارکنونی ، هرگزاستحکام وقوام نیافت، نبودن سیستم عقلانی اداره کشوربرموارین آگاهانه بود. هر دودمان غوری وغزنوی وسدوزایی ومحمدزایی وانقلاب ثوری وجهاداسلامی با «فساددراندیشه» زمامداری نمودند.

مدیریت، ناتوانی داشت.

 

مجریان تبهکاربودند.

 

یک دودمان جایش را به دیگری ویا به یک خلای تاریخی واگذار می نماید. چنانی که پس از تیموریان هرات، جغرافیای افغانستان برای دوونیم سده(۲۵۰سال)، ازسرپوشِ مرکزیت های سیاسی، دُورمی شود.

 

پس ازمرگ محمود ، بلادرنگ فتورغزنویان آغاز می شود. هرچند این سلسله تا مدت هایی دوام آورد(هماننددوام کنونی هفت ثوریها ومجاهدین)، اما مانند ذره هایی پراگنده بودودرآخر در هند دفن گردید.

 

نبض هستی غزنویان چپاول هند بود.بابه اصطلاح <فتوحاتی> که غزنویان نمودند، باید ادارهء توانمندیک جغرافیای اشغال شده و بزرگ را از راه مدیریت درستِ آن فتوحات تامین می کردند، مگرمحمود با شانزده بار هجوم بر هندوستان ، کاری برای استوارساختن پایه دولت غزنوی نکرد. مثلن بتی را درسومنات با گُرزخودش شکستاند وسپس توته های بت را به بغدادومصرفرستاد تانشان دهد که نوکرباداران اسلامیست.

 

وجنگ های قومی و فرقه یی راراه اندازی نمود.

 

سرکوب فرقه های مذهبی اسلامی، وجودقرمطی ها ، تکفیرنمودن، تاراج دیگران نکته های چشمگیر«اداره» غزنویان بود.

 

ازآغازفاجعه ثور،خلقی وپرچمی نیز«رذالت سیاسی واجتماعی» را شیوه گفتاروکردارخویش ساختند وتاکنون چنین هستند.

 

نمونه از هزارها:

 

بزرگترین جنایتِ قصدی وآگاهانه حزب خلق سه بخش دارد:

 

* ایحادناامنی اجتماعی باشکنجه وکشتن وزندانی نمودن مردم

 

* گسترشِ زمینه ها برای ایجاد گروههای مجاهدین اسلامی

 

* نبرد مسلحانه باآنان.

 

وبایستی نگاشت که بیشترین اعضای مهم حزب خلق پسرودخترخودرا برای تحصیل بااستفاده ازبورسهای دولتی بروسیه،پولند،ویتنام، بلغاریا، چکوسلواکیا، کیوبا وهندفرستادند.

 

وافزونتر، برادرزاده هاوخواهرزاده های خویش ودختران وپسران عمه،خاله ،کاکاوماما رانیزاز{حق تحصیل} محروم نساختند.

 

درسال ۱۹۸۵ یک پرچمی رییس (وزیر)یک کمیتهء دولتی بودو بچه کاکای وی سالها پیش از۱۹۷۸به آلمان غرب آمده بودوکارمی کرد.این رییس کمیته ،بورسی از آلمان شرق رادرپوهنتون هومبولدبرلین شرقی برای بچه کاکایش [[سرشته]] نمودوحق رابه حقداروانقلابی بودن ومارکسیست بودن خودرا به اثبات رساند .

 

مجاهدین اسلامی فسادمعنوی ومادی وتوحش را پیرزومندانه راه اندازی نمودند.