آرشیف

2014-11-22

صالحه وهاب واصل

جذبه

 

ای جـــذبــهء عشـــــق آسمــــانی
ای عظمت و قـــــدرت روانــــی

در دیــــده نگنجـــــدم بــه جز تو
ای مظهــــــر عشق جـــــاودانـی

از درگـــــه تــــــو نمــی رود دل
خـــوانی اگــــرم وگـــــر بــرانی

هـــر شی بـــه نظرســراب آیــــد
اصـــل تــــو حقیـقــت عـیــــانـی

وان جلــوهء تو دل از بــــرم برد
از گــوشــــهء چشم تـــــو نهـانی

عمــرم شــــده در خیــــالت آخـر
در عشق تـــــو داده ام جـــــوانی

ای دوست مپوش تو چهره از من
کیـــن دیـــدهء خستـه را تـو جانی

من تشنــهء لحظه یی حضـــورت
ای آب حیــــــات زنـــــده گـــانـی

مـدهــوش می تــوگشتـه «واهب»
نـــوشانش از آن تــو تــــا تـوانی

12-10-2010
صالحه وهاب واصل
هالند