آرشیف

2020-2-23

رفعت حسینی

جذامی ها

درین سالِ بیمار،پاییز
زچی دیروبسیارپایید؟
زمین درتب ودردبود
زمستان چرا آمد آن گاه؟

))) )))

حکایت کن ، آیــا
درین عهدِ ویرانی جان وپروازوباور
ز ابری
زباران وبادی شنیدی ؟ :
زآیینه هایی که درسرزمینم
گرفتارِجذام گشتند
چراآسمان قصه ننمود ونگریست؟

آلمان
دوهزار و سیزده