آرشیف

2020-10-2

رفعت حسینی

جذامی ها

درین سالِ بیمار،پاییز
زچی دیرپایید؟
زمین درتب ودردبود
زمستان چرا آمد آن گاه؟

))) )))

حکایت کن ، آیــا
درین عهدِ بربادی آشیانه ودوری زلبخند
زابری
         زباران وبادی شنیدی ؟ :
زآیینه هایی که درسرزمینم
گرفتارِجذام گشتند
چراآسمان قصه ننمود ونگریست؟

آلمان، پوتسدام
دوهزار و سیزده