آرشیف

2014-12-11

حسام الدین سعیدی

جدال روشن و تاریک این نیست

نسبت به شعر انتقادی که انجنیر صاحب عبدالعزیز اویانی که بدفاع از محترم عبدالقدیرعلم بر مفتی ابوالفیض بشری نوشته بودند بخدمت شان چنین تقدیم میگردد:

 

بـنـام خـالـقـی کـز نـطـــق و ناطـــــق
ز امکــان در ظـهـــورآرد حـقــایـــق
 
جـنـاب انـجـنـیـرعـبـدالعــــزیـز خــان
کـه دارد نـسـبــت خـطــی بـه اویــان
 
نـخـسـت از مـن سـلامـی ای بـرادر!
پـذیـرش پـس پـیـامـی را بـه مـحـضر
 
جـدال روشـن و تـاریــک ایـن نـیست
بـه حـق نـزدیـک گـفـتـار چنین نیست
 
ادب شـرط حـضـور انــدر جـمــاعــت
خـصـوصـا جمع علم  و فضل وعزت
 
مـثـال روشنی، اسـلام و دیـن اســـت
کـه تـاریـکی نـمـاد کفر و کین اســت
 
حسـاب حـرفــه هـا و کـسـب تخـنیک
بـه فـقـه دیـن و فـتوا نیســت نزدیـک
 
طـلا و نـقـره از هـــر چیـــــــز نـایــد
عـسـل از پـشه گـان هــــرگــز نـایــد
 
مگـر نـشـنـیـده ای گفت است رحمت
پـیـامـبــر(ص) اخـتـلاف بـیـن امـــت
 
کــلام حـضــــرت نـعـمــان و مـالـک
مـخـالـف بـوده اســت انـدر مـمـالک
 
بـیـان شـافـــعـــــــی و ابـن حـنـبــــل
جــــدا از هــم ولـی پـاک و مکــمـل
 
زمـا بـس احـتـرام ازروی ایـمــــان
بـرای عـالـمـــــان دیــن وعـــرفـان