آرشیف

2015-1-22

محمد امین

جبهه ملی ترفند بــــــــرای معامله گری

 
روزجمعه بیست عقرب همایش بزرگی ازطرف هواداران ژنرال عبدالرشید دوستم  ، حاجی محمد محقق واحمدضیامسعود معاون پیشین رییس جمهورکرزی برگزارشد.درین همایش نخست رییس این جبهه آقای احمد ضیا مسعود دولت را با بی کفایتی وفاصله گرفتن مردم وعدم توجه مردم به دولت متهم کرد وگفت دولت کرزی طی ده سال گذشته نتوانسته است حمایت مردم را کسب نماید .سپس حاجی محمد محقق با لحن تند ازدولت انتقاد کرد وگفت برگزاری جرگه عنعنوی خلاف قانون اساسی افغانستان است ودر حقیقت زندانی کردن نمایندگان مردم در داخل شورا می باشد واین افراد که درجرگه عنعنوی دعوت می شوند واشخاص فرمایشی هستند که از طرف هوادارن آقای کرزی انتخاب می شوندوبه خواسته های نامشروع دولت لبیک می گویند .
  این ایتلاف سیاسی که در ده سال گذشته وبه خصوص در زمان انتخابات ازحامیان اصلی آقای کرزی بودند رسما از کاندیداتوری آقای کرزی همایت بیدریغ خودرا اعلان کرده بودند وحالا که کرزی باوعده هایش وفانکرده ، باالاخره کاسه صبراین آقایان لبریزشده وعملا با جبهه گیری مشخص درمقابل دولت اعلام مخالفت کردند وگفتند که هدف این ایتلاف سیاسی توجه با آرای مردم افغانستان واحزاب سیاسی وطبقه روحانیت است چیزی که درین جا به فراموشی سپرده شدوازآن یادی نشدجوانان بودند که عدم اعتمادوباورمندی شان را به جوانان نشان میدهد.
  ای کاش این ایتلاف سیاسی بتواند به خواسته های مشروع مردم پاسخ درست ارایه کند وبه جبهه گیری مشخص ازکارکردهای دولت با درنظرداشتن منافع ملی دولت را متقاعدسازند که به خواسته های مردم پاسخ درست وقناعت بخش ارایه کند ونگذارند که آقای کرزی با این سیاست های دوگانه ای با برادران نارضی خود وبا معامله گری های پشت پرده منافع مردم افغانستان را بخاطرمنافع وبقای حاکمیت خویش ترجیع دهد ، واین یک قدم نیک خواهد بود که اگر به گفته های شان عمل کنند؛ به گفته دانشمندکه می گوید نور اگریک ذره هم باشد بازهم روشنایی است. اگراین گونه نباشد وهرفرد به تنهای موانعی را که صرف به مقابل حرکات خود ، افکارخود وآرزوی های خود به منفعت شخصی خویش ، بدون درنظرداشتن منافع ملی دنبال کند، آن وقت یعقییناّ به پریشانی بزرگتراجتماعی مبدل خواهدشد.
   بنده شناخت که از این آقایان دارم فکرنمی کنم که بتوانند این ایتلاف سیاسی را با درنظرداشتن منافع ملی که همانا تحقق آرمان هاو رسیدن به یک دولت مقتدرومردمی باشد به انجام برسانند. همین که آقای کرزی چوکیی را برای افراد شان درکابینه خویش درنظرگرفت وبه خواسته های شان پاسخ مثبت گفت این ایتلاف ازبین خواهد رفت  وآن وقت دولت ازحمایت مردمی برخوردارخواهدبودوهیچ گونه فساد وبی عدالتی وبی کفایتی وجود نخواهد داشت درغیرآن دولت بی کفایت ودورازحمایت مردم خواهد بود. ودراین جاست که این ایتلاف بهانة است برای به دست آوردن قدرت در دولت موجود  وباز معامله گری های پس پرده ودروازانظارمردم مثل همیشه صورت خواهد گرفت ؛ طوریکه تجربه درده سال گذشته نشان داده است که این آقایان هرکدام شان به نوبة خویش معامله های بزرگ را با آقای کرزی انجام داده اند ودرآن وقت مردم افغانستان ومنافع  شان ارزش نداشته حالاکه ازقدرت دولتی کنار رفتند به ٱرای مردم مراجعه می کنند وبافریب ونیرنگ مردم را به نام های مختلف درهوتل هاجمع می کنندکه خودرا نشان بدهند که ما ازحمایت مردم برخوردارهستیم ودرحقیقت این جبهه ترفند است برای معامله گری وباج گیری نه دفاع ازحقوق مردم .
 
  
محمدامین
دانشگاه کابل ،خوابگاه مرکز
21/8/1390