آرشیف

2014-10-19

mazizi

جایگاه حضرت علی رض از نظر مسلمانان اهل سنت والجماعت

علـــــی آن بندۀ خــاص خدا بود
طریقش راه ورسم مصطفی بود

علی دوســـتدار یاران پیــــامبر
به کارِ دین بایشــان هم نوا بود

علی ایمان آن در روز روشن
چو بوبکر وخدیجه ، زابتدا بود

علی بعد از وفات  سیدِ خلق
به بوبکر ،بیعتش از دل بجا بود

علی بعد از ابوبکر همچو اصحاب
به دامادش « عمر » هـــم اقتدا

علی بعد از شهید پاک محراب
ورا پیمان به عثمان بر مــلا بود

علــی بعد از شهید پاک قرآن
دلش خــونین به یار با حیا بود

علی برانتخاب و اصل شورا
خلافت وامـــارتش ،بنــا بود

علی در زندگانی هیچگاهی
به حدیثِ غــدیرش ادعا بود !

علی صـادق بگفــــتار وبه کردار
نه ترسش از کسی در هر کجا بود

علی  یکتا پرست  ومومنی بود
بدور از کـُفر وشــرک ویا ریا بود
 
به ذات ذوالـجلال دارم قسم من
رهش از کافــر ومشرک جـدا بود

علی در قلب مـــومن جای دارد
به قلب  مشرکین اورا ،نه جا بود

علی با جـــمله یاران پیـــامــــبر
زفیق ودوست وخویش واقربا بود

عــــلی بیــزار از کــــفر روافــض
چنان عیسی که در روز ِ جزا بود

علی باشد عدوی هر منافق
که از امت بدور ویا جـــدا بود

علی لعنت کند هر رافــضی را
که بغضش بر صحابه درخفا بود

علــی دارد محبت بهر آنکس
که با امت بعالم هم صدا بود

علی باشد « عزیز»هر مسلمان
که خود پای بند احکامِ خــدا بود

پایان
**************
روز دوشنبه ساعت 15:50
بیست ویکم میزان سال 1393 هجری شمسی
مطابق به : نزدهم ذی الحجة سال 1435 هجری قمری
برابر به: 2014-10-13 میلادی