آرشیف

2015-9-15

سرمولف عبدالغیاث غوری

جایگاه امپراطوری غور در تاریخ افغانستان

غوریان آریایی نژاد، پس از دولت بزرگ غزنین، دودمان دیگری اند که در سرزمین آریانای بزرگ و باستانی، رهبری روند خودگردانی ملی و تقویۀ فرهنگ باستانی آریانای کبیر را از آسیای میانه  تا هندوستان و عراق  واز چین وجیهون  تادریای هرمز به نفع صلح ومشارکت همگانی به نمایش گذاشتند.
مطالعۀ تاریخ غور از لحاظ این که:
الف) آنان در رخدادهای سیاسی- نظامی قرن ششم هجری قمری(ق) در خراسان(آریانای دیروز وافغانستان امروز)،ماوراءالنهروهند نقش فعال و تعیین کننده یی داشتند؛

ادامه مطلب اینجا