آرشیف

2016-2-25

سرمولف عبدالغیاث غوری

جایگاه امپراتوری غور در تـــــــاریخ افغانستان‏

مقدمه
غوریان آریایی نژاد، پس از دولت بزرگ غزنین، دومین دودمان دیگری اند که در سرزمین آریانای بزرگ و باستانی، رهبری روند خودگردانی ملی و تقویه فرهنگ باستانی آریانای کبیر را از آسیای میانه تا هندوستان و عراق و از چین و جیهون تا دریای هرمز به نفع صلح و مشارکت همگانی به نمایش گذاشتند.

ادامه مطلب در اینجا